Светият синод: Състоянието на патриарх Неофит е стабилно, той се чувства добре

Светият синод: Състоянието на патриарх Неофит е стабилно, той се чувства добре

Вчера от Светия синод на Бъл­гар­ска правос­лавна цър­ква – Бъл­гар­ска пат­риар­шия изп­ратиха инфор­мационно съоб­щение във връзка с медий­ните пуб­ликации за приемането в бол­ница на Негово светей­шес­тво пат­риарх Неофит. В него се казва, че поради големия общес­т­вен интерес и за да бъдат избег­нати неволни грешки и спекулации Ви извес­тяваме за след­ното:

На 18 април, сряда, поради въз­ник­нал здравос­ловен проб­лем  Негово Светей­шес­тво Бъл­гар­с­кият Пат­риарх Неофит бе приет в клиника по кар­диология на бол­ница Токуда в София.

По инфор­мация от дежур­ния лекар от тази сут­рин, със­тоянието му е стабилно и той се чув­с­тва добре. Въп­реки това специализираните медицин­ски екипи продъл­жават внимателно да го наб­людават.

Ние, архиереите, духовен­с­т­вото и миряните в БПЦ се молим за пъл­ното му озд­равяване и призоваваме всеки, който иска, да се присъедини към нас в молит­вата ни за Пър­воп­ред­с­тоятеля на род­ната ни Цър­ква”.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ се присъединяват към молит­вите за бързо озд­равяване на духов­ния водач на Правос­лавна Бъл­гария, желаем му здраве, сили и дъл­голетие, за да осъщес­т­вява и в бъдеще своята духовна и дър­жав­ническа мисия.