Белгородският университет ще сътрудничи с България

Белгородският университет ще сътрудничи с България

Ректорът на престижния руски ВУЗ проф. Олег Полухин е на посещение във Велико Търново, участва в конференция, посветена на 140-ата годишнина от Освобождението и приемането на Търновската конституция

Делегация на Бел­город­с­кия универ­ситет е на посещение у нас във връзка с под­пис­ване на споразумение за сът­руд­ничес­тво с Великотър­нов­с­кия универ­ситет (ВТУ) и за учас­тие в научна кон­ферен­ция, пос­ветена на 140-ата годиш­нина от Освобож­дението на Бъл­гария и приемането на Тър­нов­с­ката кон­с­титуция. Това съобщи за ЗЕМЯ проф. Цветан Сив­ков – декан на Юридичес­кия факул­тет на ВТУ. Делегацията, ръководена от рек­тора на Бел­город­с­кия универ­ситет проф. Олег Николаевич Полухин, включва и двама преподаватели юристи – декана на Прав­ния факул­тет проф. Евгений Тон­ков и проф. Соф­ронова. Рус­ките учени и преподаватели ще учас­т­ват днес в тър­жес­т­вена церемония по връч­ване на дип­ломи на завър­ш­ващи студенти юристи от старата ни столица.

Науч­ната кон­ферен­ция, провеж­даща се във Велико Тър­ново, е важно научно събитие за двата факул­тета, които са нейни инициатори и организатори – Юридичес­кия и Историчес­кия. Сред учас­т­ниците са преподаватели, док­торанти и студенти, а с док­лади се включ­ват извес­тни специалисти не само от ВТУ, но и от други научни инс­титуции.

Бел­город­с­кият универ­ситет – крупна научна инс­титуция

Бел­город­с­кият универ­ситет има вече 142-годишна научна и педагогическа традиция. Основан като Учител­ски инс­титут през 1876 г. като част от прос­вет­ната реформа в Русия в средата и края на XIX век. През 1919 г. той е преименуван в Инс­титут за народно образование, а от 1939 г. има статут на Дър­жавен педагогически инс­титут. През периода на Великата отечес­т­вена война ВУЗ-ът временно прек­ратява своята дей­ност, но е въз­с­тановен и успешно продъл­жава своята работа. След промените, през 1996 г. е преоб­разуван в Бел­город­ски дър­жавен универ­ситет и се обединява със същес­т­вуващите на територията на областта Медицин­ски и Икономически инс­титут. През 2006 г. с указ на дър­жав­ното ръковод­с­тво му е даден статут на Дър­жавен изс­ледовател­ски универ­ситет – един­с­т­вен на територията на целия Цен­т­рален федерален окръг на Русия.

За да оценим ролята и мащаба на дей­ността на Бел­город­с­кия универ­ситет, ще се позовем на дан­ните от неговия интер­нет сайт: В него се обучават 23 000 студенти от цяла Русия и над 2800 чужди студенти от 91 дър­жави по света. Фун­к­ционират 20 съв­мес­тни прог­рами с универ­ситети в Европа и Азиатско-Тихоокеанския район. Шест от тези прог­рами се осъщес­т­вяват на анг­лийски език. В Бел­город­с­кия универ­ситет като преподаватели работят 14 академици и член-кореспонденти на Рус­ката академия на науките, над 1100 хабилитирани преподаватели. Фун­к­ционират 7 факул­тети и инс­титути, а съв­мес­тни студен­т­ски прак­тики се осъщес­т­вяват с над 600 фирми и пред­п­риятия от реал­ната икономика. Над 100 катедри под­гот­вят бъдещи специалисти в 180 специал­ности. ВУЗ-ът притежава европейски сер­тификати за качес­тво на образованието в сферата на инженер­ните науки, а дип­ломите му са приз­нати в САЩ, Китай, Гер­мания, Корея, Авс­т­рия и други дър­жави. Учредени са високотех­нологичен парк и биз­нес инкубатор. През 2009 г. придобива статута на базова Алма матер на Организацията на Шан­хайс­кото икономическо сът­руд­ничес­тво в сек­тор нанотех­нологии.

Рек­торът на Бел­город­с­кия универ­ситет проф. Олег Полухин е роден през 1955 година. Започ­нал работа като шлосер, отс­лужва воин­с­кия си дълг през 1976 г., през 1981 г. завър­шва минно инженер­с­тво, а по-късно и Академията за общес­т­вени науки – водещо учебно заведение по политически науки и лидер­с­тво. Работи в ком­сомол­с­ките и пар­тий­ните органи и като кмет на Губ­кин­ски район. Избиран е за заместник-губернатор на Бел­город­ска област и депутат в Облас­т­ната Дума, оглавява Изс­ледовател­с­кия инс­титут към Бел­город­с­кия универ­ситет, получава званието професор по философия след дисер­тация на тема „Граж­дан­с­т­веността като пред­мет на политически анализ”. Автор на 9 книги и моног­рафии, на над 100 научни пуб­ликации. Академик на Рус­ката академия за естес­т­вени науки в сек­ция „Проб­леми на устой­чивото раз­витие”. Носител на Орден „Дружба” и три ордена на Рус­ката правос­лавна цър­ква. Член на пар­тия „Единна Русия” и на регионал­ното ръковод­с­тво в Бел­город.

Женен, баща на три деца.