Предлагат един контролен орган да следи системата по ТЕЛК освидетелстването

Предлагат един контролен орган да следи системата по ТЕЛК освидетелстването

Когато се установи, че някой без увреждане се възползва от системата години наред, той ще бъде принуден да възстанови сумата, която е получавал през годините

Пред­лага се един кон­т­ролен орган към НОИ да следи цялата сис­тема по ТЕЛК освидетел­с­т­ването, съобщи зам.- минис­тър Сул­танка Пет­рова след среща в МС с национално пред­с­тавител­ните организации на хората с увреж­дания с вицеп­ремиерът Красимир Каракачанов и управителят на НОИ Ивайло Иванов. Този единен кон­т­ролен орган ще упраж­нява кон­т­рол върху всички издадени ТЕЛК решения, върху дет­с­ките ТЕЛК решения, тъй като до момента няма кон­т­рол върху тях, допълни социал­ният за.-министър. По думите й отделно, при сиг­нал, комисията ще има въз­мож­ност съг­ласно бъл­гар­с­кото законодател­с­тво да нап­рави съот­вет­ните проверки на място. В НОИ имат териториални дирек­ции и те могат по места да извър­ш­ват чрез екс­перти кон­т­ролни дей­ности, уточни Пет­рова.

Пред­ложението за промяна ще бъде допъл­нително обсъдено с организациите на хора с увреж­дания и след това ще бъде внесено в НС,м комен­тира Дарик радио. В момента има девет комисии, които трябва да извър­ш­ват кон­т­рол върху цялата верига по ТЕЛК освидетел­с­т­ването и това е заложено в Закона за здравето. Тук влизат Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, социал­ното минис­тер­с­тво, НОИ, НЗОК, регионал­ните здравни инс­пек­ции, регионал­ните кар­тотеки, припомни заместник-министър Пет­рова. Идеята е да се нап­рави един кон­т­ролен орган, защото въп­реки същес­т­вуването на девет комисии досега няма ефек­тив­ност и лип­сва кон­т­рол, отбеляза Пет­рова. Национално пред­с­тавител­ните организации на хората с увреж­дания отдавна пред­лагат да бъде съз­дадена подобна единна комисия за кон­т­рол. Обсъдено е и лекарите, които злоупот­ребяват и допус­кат издаването на документи с невярно съдър­жание, да носят наказателна отговор­ност. Когато се установи, че лицето няма увреж­дане, а се въз­пол­зва от сис­темата години наред, то ще бъде принудено да въз­с­танови сумата, която е получавала през годините.