Прокуратурата обвинява кмета на район “Младост“ Десислава Иванчева за подкуп в особено големи размери

Прокуратурата обвинява кмета на район “Младост“ Десис­лава Иван­чева за под­куп в особено големи раз­мери, заяви вчера ръководителят на спец­п­рокуратурата Иван Гешев. Ако бъде приз­ната за виновна, тя може да получи между 10 и 30 години зат­вор. Обвинения ще получи и ней­ният замес­т­ник, както и пос­ред­ник, осъщес­т­вил връз­ката между ръковод­с­т­вото на общината и строителен пред­п­риемач. По данни на раз­с­лед­ването той бил изнуд­ван за 500 000 евро, за да му бъдат прид­вижени документи в общината. В колата, в която е била Иван­чева, вчера са намерени 56 000 евро, белязани пари, посочи Гешев, а остатъкът до 70 000, кол­кото била пър­воначал­ната вноска, били в пос­ред­ника. По ръцете на Иван­чева и замес­т­ника при ареста имало от вещес­т­вото, с което парите били белязани. От брифинга на прокуратурата, заедно с новото антикоруп­ционно звено, стана ясно, че раз­с­лед­ването на заловената с под­куп и уличена в коруп­ция кметица на столич­ния район “Младост“ е започ­нало още през декем­ври миналата година.

“За мен това е клопка. На заден багаж­ник пари

Иван­чева наруши интересите на много големи инвес­титори и това може да сред причините за ареста й, комен­тира Петър Кър­джилов, връзки с общес­т­веността на кмет­с­т­вото на Район Младост на прес­кон­ферен­ция в Национал­ния прес­к­луб на БТА. На прес­кон­ферен­цията вчера освен пред­с­тавители на сдружението “Зелен Младост“ тряб­ваше да присъс­т­ват и кметът Иван­чева и ней­ната замес­т­ничка Биляна Пет­рова, но те двете са задър­жани при полицейска операция в цен­търа на София. Няма фирма и няма под­куп, смятаме, че това е инс­ценировка, категоричен е Кър­джилов. Той комен­тира, че си вадят извод за това по начина на извър­шения арест. По думите му Иван­чева за пос­лед­ните 18 месеца е “нас­тъпила“ интересите на множес­тво големи инвес­титори, за да защити граж­даните на района и това може да е причината за акцията срещу нея. Кър­джилов посочи, че автомобилът, в който е задър­жана Иван­чева, е служебен и до него са имали дос­тъп много хора от общината. Освен това, посочи той, по ръцете й не са отк­рити следи от мас­тилото, с което са белязани бан­к­нотите. Според него почти сигурно е, че ще бъде заведено дело в съда по правата на човека заради пуб­лич­ния арест.

По отношение на задър­жането на Иван­чева нещата са “изк­лючително притес­нителни“, комен­тира депутатът от БСП Иван Иванов — заради начина, по който се е извър­шил самият арест, по думите му — “зрелищ­ният начин на този арест“. Това, дали тази гос­пожа е виновна или невинна, това ще го покаже съдеб­ният процес. Данаил Кирилов от ГЕРБ комен­тира, че иде реч за извър­ш­ване на процесуално-следствени дейс­т­вия. Очевидно е било необ­ходимо присъс­т­вието на задър­жаното лице, за да учас­тва в извър­ш­ването на тези процесуално-следствени дейс­т­вия, оправда той многочасовия спек­такъл пред Спор­т­ната палата.

По думите му, когато се изнесе инфор­мация относно фак­тите и обс­тоятел­с­т­вата ще има дос­татъчно данни да се прецени какъв е случаят. Един­с­т­веният минис­тър с комен­тар по случая беше Екатерина Захариева, която под­черта, че вярва в презум­п­цията „невинен до доказ­ване на против­ното. Тя заяви, че малко се прех­вър­лиха границите с ареста, на брифинг в МС вицеп­ремиерът и минис­тър на вън­ш­ните работи.