Ивайло Калфин с шанс да оглави ОЛАФ

Ивайло Калфин с шанс да оглави ОЛАФ

Бив­шият вицеп­ремиер, минис­тър на вън­ш­ните работи и европейски депутат Ивайло Кал­фин е сред двамата официални кан­дидати за дирек­тор на ОЛАФ, Европейска служба за борба с измамите, съобщи сай­тът „КлубZ”.

На 16 април Съветът на ОЛАФ изс­луша четирима кан­дидати, пресяни от стотици, подали документи. Това бяха френ­с­кият адвокат Фран­соа Кругер, дирек­торът от Светов­ната здравна организация Анд­реас Млит­цке, фин­лан­д­с­кият политик и бивш вът­решен минис­тър Виле Итела, и Кал­фин. След кратки презен­тации и над час интервю най-високо одоб­рение са получи Кал­фин и Итела. Сега пред­с­тои финално сърев­нование между двамата, след което Съветът ще даде своя глас за единия, а финал­ното решение ще вземе Еврокомисията.

Кал­фин е бивш депутат, икономически съвет­ник на президента Георги Пър­ванов, вицеп­ремиер е в два кабинета – на Сер­гей Станишев, когато е и вън­шен минис­тър (по негово време Бъл­гария получава ратификация на член­с­т­вото в ЕС от национал­ните пар­ламенти на страните-членки и е приета в ЕС), а в кабинета „Борисов 2” е и социален минис­тър. От 20092014 е евродепутат. Бил е член на БСП до 1997 г., по-късно учас­тва в Евролевицата и ПД „Социал­демок­рати”, а през 20052012 г. заема пос­тове от граж­дан­с­ката квота на БСП, през 2011 г. е кан­дидат на пар­тията за президент. От 2014 г. е зам.-председател на пар­тия АБВ. Членува в Комисията „Монти”, която раз­работва идеи за бъдещето на европейс­кия бюджет, нещатен съвет­ник в ЕК.