След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

След 5 години журналистите от БТА ще имат собствена реколта диви череши

В рам­ките на Сед­мицата на гората жур­налисти от Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция залесиха 120 фиданки от гор­с­коп­лодни дър­весни видове — диви  череша, ябълка и слива. Залесяването стана на екопътека “Кръста“. Леген­дата раз­казва, че по нея е минал пок­ровителят на бъл­гар­с­кия народ Свети Иван Рил­ски, който е и основател на Светата Рил­ска обител. Край новозалесената гора има и извор със светена вода, от който според преданието е пил светецът.

Сед­мицата на гората се провежда ежегодно у нас от 12 април 1925 г., когато минис­тер­с­т­вата на народ­ното прос­вещение и на земеделието и дър­жав­ните имоти обявяват началото на месец април за период, в който се правят кам­пании за защитата на гор­с­кото богат­с­тво. Инициативата по залесяването на екопътека “Кръста“ е и част от събитията, с които БТА отбелязва 120-та си годиш­нина и се извър­шва в пар­т­ньор­с­тво с Югозапад­ното дър­жавно пред­п­риятие — едно от шестте гор­ски пред­п­риятия към Минис­тер­с­т­вото на земеделието, храните и горите. То стопанисва дър­жав­ните гори в облас­тите Благоев­г­рад, Кюс­тен­дил, Пер­ник, София, Софийска и в стопан­с­тва от Ловешка и Пазар­джишка област. В залесяването учас­т­ваха служители на ЮЗДП и териториално поделение “Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво Рил­ски манас­тир“: дирек­торът на Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво “Рил­ски манас­тир“ инж. Георги Каб­зимал­ски, инж. Вера Станишева — начал­ник отдел “Възоб­новяване на горите“ в ЮЗДП и Иван Лудачки — старши лес­ничей в стопан­с­т­вото. 

Фидан­ките са произ­ведени в раз­сад­ника на Дър­жавно гор­ско стопан­с­тво “Рил­ски манас­тир“, където са отг­леж­дани три години. За залесяването беше определен терен на 600 м над­мор­ска височина и над коритото на река Рил­ска. Очаква се дръв­четата да започ­нат да плододават до 56 години. Преди месец Бъл­гар­с­ката телег­рафна аген­ция засади 240 семенни фиданки от черен бор (произ­ведени в кон­тей­нери) в района на Арбанаси, в близост до староп­рес­тол­ния град, в пар­т­ньор­с­тво със Североцен­т­рално дър­жавно пред­п­риятие.