ЕСПЧ: Правителството да се споразумее с царското семейство за имотите или да даде възражение

ЕСПЧ: Правителството да се споразумее с царското семейство за имотите или да даде възражение

Европейс­кият съд по правата на човека в Страс­бург излезе с решение по „цар­с­ката рес­титуция“ — той дава на бъл­гар­с­кото правител­с­тво срок до 13 сеп­тем­ври да се споразумение със Симеон Сак­с­кобург­гот­ски и сес­тра му Мария-Луиза или да даде въз­ражения, съобщи аген­ция КРОСС. Бив­шият премиер подаде три жалби — за мораториума за пол­з­ване и раз­пореж­дане с имотите, за двореца „Кричим“ и за хижите „Сит­няково“ и „Саръгьол“. Съдът допуска жал­бите срещу мораториума на пар­ламента и за имотите „Сит­няково“ и „Саръгьол“. Отх­върля обаче жал­бата за двореца „Кричим“, както се очак­ваше, и на останалите пет нас­лед­ници, съобщи за Би Ти Ви адвокатът на Сак­с­кобург­гот­ски — Михаил Еким­джиев. През ноем­ври Симеон Сак­с­кобург­гот­ски пред­ложи извън­съдебно споразумение, дър­жавата обаче отказа да се намеси, припомни КРОСС.