Делото срещу Йоан Матев тръгна по същество

Делото срещу Йоан Матев тръгна по същество

Съдът приобщи към наказателното дело и исковите молби от родителите на убития Георги Игнатов за неимуществени и морални щети в общ размер на 400 000 лв.

Процесът срещу Йоан Матев, обвинен за убийс­т­вото на Георги Игнатов в Борисовата градина от 2015-та г., започна по същес­тво, инфор­мира аген­ция КРОСС. След като преди три месеца пър­вото заседание бе отложено заради нередовно призован адвокат — защитата на Йоан Матев, в края на фев­руари месец мина и фазата на раз­поредител­ното заседание и съдът даде ход на делото. Съдът приобщи към наказател­ното дело и заведените искови молби от родителите на убития Георги Игнатов за предявени неимущес­т­вени и морални щети в общ раз­мер на 400 хил.лв. Тогава защитата на Йоан Матев поиска и процесът да се води при зак­рити врата, но съдът отбеляза, че пуб­лич­ността е една от гаран­циите за справед­ливост и отказа да зат­вори вратите.

Убийс­т­вото на Георги беше извър­шено пос­ред бял ден в парка, точно срещу бариерите на двора на БНР. Мом­чето е имало среща с приятели малко по-късно, а след като е бил намуш­кан е успял да се обади по телефона на приятел­ката си. Тя подала сиг­нала към тел. 112. Дни след деянието на сайта си МВР пуб­ликува видеоматериал, показ­ващ как младеж бяга от района на прес­тъп­лението. Полицията апелира към граж­даните за съдейс­т­вие за изяс­няване на самолич­ността на бягащия пред­полагаем извър­шител на убийс­т­вото, тъй като дълго време убийс­т­вото остана мис­терия. Йоан Матев беше задър­жан от полицията обаче чак в началото на 2017 г. — близо година и половина след прес­тъп­лението. Тогава бе обявено, че братът на задър­жания е съоб­щил, че Йоан приз­нал пред него за извършеното.Според инфор­мацията, дадена от полицията, след прес­тъп­лението Йоан Матев и променил изцяло вън­ш­ността си, включително е започ­нал и да тренира, за да нат­рупа маса. От една година Йоан Матев се намира в ареста с мярка за задър­жане под стража, комен­тира КРОСС.