6 500 поискаха достоен живот и труд за хората с увреждания

6 500 поискаха достоен живот и труд за хората с увреждания

Подготвяната реформа “може да ни направи от работещи бедни в бедстващи бедни“, предупредиха недоволните и заявиха, че не искат помощи, а достоен труд

“Реформа — да, но не така!“, скан­дираха хора с увреж­дания от цялата страна. Протес­т­ният митинг събра 6 500 души, членове на 18 национално пред­с­тавителни организации на хората с увреж­дания, обобщи Нюз.бг. Инициативна група на организациите на и за хората с увреж­дания връчи в МС протес­тна дек­ларация срещу гот­вената реформа с искане да бъде оттег­лена кон­цеп­цията за оценка на работос­пособ­ността. Красимир Коцев, пред­седател на Съюза на хората с увреж­дания, нас­тоя от трибуната за качес­т­вено здравеопаз­ване и медицин­ска рехабилитация, както и за дос­тъпна архитек­турна среда. Пред­седателят на Национал­ния съюз на трудовите кооперации Стилиян Баласопулов поиска също дос­тойн­с­тво и дос­тоен труд. “В нашите кооперации се полага труд не по-малко значим от другите хора, работещи в национал­ната икономика.“ Той предуп­реди, че под­гот­вяната реформа “може да ни нап­рави от работещи бедни в бед­с­т­ващи бедни“ и под­черта, че хората с увреж­дания не искат помощи, а дос­тоен труд. Адриана Стоименова, един от организаторите на протеста на хората с увреж­дания, заяви, че пред­с­тавители на протес­тиращите са отишли в Минис­тер­ски съвет и са се вър­нали, защото ни казаха да внесем протес­т­ната нота в прием­ната, но аз това съм го нап­равила много отдавна. Стоименова нас­тоя управ­ляващите да поемат отговор­ността, която имат към хората с увреж­дания. Протес­тът бе под­к­репен от Рудолфо Катани, член на Борда на Европейс­кия форум на хората с увреж­дания, пред­седател на Комисията за връзки с Европейс­кия съюз към борда на Европейс­кия съюз на слепите. Правител­с­т­вото у вас трябва да се откаже от тази реформа и да започне раз­говори с организациите на хората с увреж­дания. “Срам“ — трябва да кажем всички, заедно тази дума, допълни Катани.

С хората с увреж­дания, които са на протеста, от години работим прек­расно, с всич­ките им организации и раз­бирам тях­ната болка, но те са наши съюз­ници. Работим не да бъдат ощетени дадени хора. Не сме искали на някого да нав­редим, точно обрат­ното, заяви премиерът Борисов за протеста под прозор­ците на Минис­тер­с­кия съвет, цитиран от “Дарик“.

Борисов припомни, че при съз­даване на правител­с­т­вото е под­писано коалиционно споразумение и едно от условията на пар­т­ньорите било да се нап­рави всичко въз­можно да спре източ­ването на раз­лич­ните сис­теми от хора, които злоупот­ребяват. Ни най-малко не сме мис­лили на някого да нав­редим, точно обрат­ното. Но хора, които не зас­лужават и се взимали тези пари, и продъл­жават да ги взимат, или има коруп­ционни схеми в ТЕЛК-овете, това не може да продължи, комен­тира премиерът. Той обеща днес и утре хората да се срещ­нат с минис­т­рите, с вицеп­ремиера и точка по точка ще обсъдят всяко нещо, което ги тревожи. Борисов посочи, че целта им е да нап­равят така, че да остане повече ресурс за тях, а не да се пренасочва на друго място. Социал­ният минис­тър Бисер Пет­ков също призова за диалог между минис­тер­с­т­вото и национално пред­с­тавител­ните организации на хората с увреж­дания. След заседанието в Минис­тер­с­кия съвет той съобщи, че днес в 15:00 ч. е нас­рочена среща, на която очаква да чуе пред­ложения за промени в медицин­с­ката екс­пер­тиза.