Прокуратурата: Имаме информация, че Желяз Андреев е извършил престъпление в САЩ

Прокуратурата: Имаме информация, че Желяз Андреев е извършил престъпление в САЩ

29-годишният Желяз Анд­реев от Доб­рич е задър­жан в род­ния си град по искане на прокуратурата в Маями. Арес­тът е във връзка с водено раз­с­лед­ване във Флорида срещу 11 души, които са обвинени, че са нарушили ембар­гото за тър­говия на САЩ със Сирия, съобщи Би Ти Ви. Според докумен­тите, които сме получили, прес­тъп­лението е извър­шено на територията на САЩ. Ние сме под­писали двус­т­ранен договор за екс­т­радиция и сме длъжни да изпъл­ним тях­ната молба, уточни говорителят на глав­ния прокурор Румяна Арнаудова.

От прокуратурата заявиха за телевизията, че днес изтича 72-часовата мярка за задър­жането, след което ще стане ясно и дали обвинението ще поиска пос­тоянен арест. Окръж­ната прокуратура в Доб­рич ще внесе искане за временно задър­жане за срок до 60 дни на мъж от Доб­рич, издир­ван със заповед за арест от САЩ за измама и екс­порт на стоки без лиценз, съоб­щиха от Апелатив­ната прокуратура във Варна.

В Окръж­ната прокуратура в Доб­рич е пос­тъпило пос­танов­ление на прокурор от Вър­ховна касационна прокуратура за временно задър­жане под стража на бъл­гар­с­кия граж­данин Желяз Анд­реев. То е било издадено във връзка с получена молба от ком­петен­т­ните американ­ски власти с цел пос­лед­ваща екс­т­радиция в САЩ. В момента се чакат материалите по препис­ката срещу бъл­гар­с­кия граж­данин. Прес­тъп­ленията, в които мъжът е обвинен, отговарят на измама и кон­т­рабанда по бъл­гар­с­кото законодател­с­тво. Те са наказуеми и по законите на САЩ с лишаване от свобода за мак­симален срок от 20 години, съоб­щиха още от прокуратурата. Анд­реев от години живее в София и работи в кол цен­тър. За Велик­ден се връща в род­ния Доб­рич заедно с приятел­ката си. Повикан е в полицията за справка, след което обаче е задър­жан във връзка с водено от американ­с­ките власти раз­с­лед­ване. Фир­мата, която се раз­с­ледва, е регис­т­рирана в Бъл­гария, но има и цен­т­рала в Маями.