Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Липсващите медицински специалисти у нас оскъпяват достъпа до здравни грижи

Два големи проб­лема се очер­тават пред Бъл­гария в кон­тек­ста на универ­сал­ното здравно пок­ритие, на тази тема Светов­ната здравна организация (СЗО) пос­вети Светов­ния ден на здравето 7 април. Според ръководителя на бъл­гар­с­кия офис на СЗО д-р Скен­дер Сила проб­лемът е във високия процент на нефор­мал­ното доп­лащане на здравни услуги, което според дан­ните на Еврос­тат за 2017 г. дос­тига 44,2 на сто и е много по-високо от сред­ното за ЕС. Бъл­гар­с­ките пациенти доп­лащат от джоба си за лекар­с­тва, медицин­ски кон­сумативи и дей­ности в бол­ниците, които не се пок­риват изобщо или се плащат само час­тично от Здрав­ната каса и това е причината, поради която трябва да се търси начин за увеличаване на пуб­лич­ните сред­с­тва, раз­ход­вани за здраве, смята д-р Сила.

Според бъл­гар­с­ките лекари и пациенти обаче по-големият проб­лем е в изчез­ването на медицин­ски специалисти от цели региони в страната и още по-лошото – изчез­ването на цели специал­ности. Лип­с­ващите общоп­рак­тикуващи лекари и специалисти по места принуж­дават пациен­тите да пътуват до градове, в които има универ­ситет­ски бол­ници. Така те освен обявеното доп­лащане, са принуж­давани да хар­чат допъл­нително сред­с­тва за път и нас­таняване, които неимоверно оскъпява дос­тъпа им до медицин­ска услуга, предуп­реди Здраве.нет. По данни на НСИ от 2016 г. лекарите у нас са били 41,6 на 10 000 души от населението. Най-нисък е показателят за облас­тите Раз­г­рад – 26,3, след­вани от Доб­рич — 27 и Пер­ник – 27,3. В облас­тите Раз­г­рад и Кър­джали общоп­рак­тикуващите лекари са по 4,2 на 10 000 души от населението, а в Тър­говище – 4,4. По думите на д-р Пав­лова в страната лип­с­ват 405 педиатри и 450 общоп­рак­тикуващи лекари. Тревожен е и недос­татъч­ният брой на дет­с­ките хирурзи — само 30 в универ­ситет­с­ките градове, неонатолози — само в 5 големи градове, 120 патоанатоми, от които половината са в пен­сионна въз­раст. Не по-малко страшен за сис­темата на здравеопаз­ване е недос­тигът на медицин­ски сес­три, който вече е дос­тиг­нал критични нива.