Проверка в МВР заради скъпи полицейски каски

Проверка в МВР заради скъпи полицейски каски

Полицейски каски за по 1000 лв. броя – заради такава общес­т­вена поръчка Антикоруп­цион­ният фонд прати сиг­нал в Смет­ната палата и Аген­цията за дър­жавна финан­сова инс­пек­ция, съоб­щава Би Ти Ви. Юридичес­кият екип на Антикоруп­цион­ния фонд е извър­шил анализ на сключени договори между МВР и час­тна фирма, която да осигури пред­паз­ните сред­с­тва за полицаите. Според вносителите на сиг­нала са проведени две иден­тични общес­т­вени поръчки, раз­казва още телевизията. Пред­ложението за единична цена за противоударна каска по договор от 2016 г. е 934 лв., а по договор от 2017 г. е 899 лв., каз­ват от фонда, припомни Епицен­тър. Според нап­равен от тях анализ на цените на подобни продукти, такива каски не над­вишават 150200 долара. От вът­реш­ното минис­тер­с­тво проверяват случая.

Ще нап­равим проверка и който по веригата е нарушил нещо, и ако тези неща са верни, ще си понесе наказанието. Ние се опит­ваме да минимизираме всякакви загуби и в общес­т­вените поръчки сме говорили с наши кон­т­рагенти и пар­т­ньори и да се случ­ват такива неща, но това е в миналото. Пред­полагам, че това е нап­равено преди година – две или не знам кога са ставали тези неща и тези проб­леми с кас­ките, ще го изчис­тим и всичко за нап­ред ще бъде правилно, заяви минис­търът на вът­реш­ните работи Вален­тин Радев, цитиран от Би Ти Ви.