Отиде си антифашистът и строител на Българската армия ген. Борис Тошков

Отиде си антифашистът и строител на Българската армия ген. Борис Тошков

На 02.04.2018 г. на 97 годишна въз­раст

ПОЧИНА

ген. майор о.з. БОРИС ГЕОР­ГИЕВ ТОШ­КОВ

роден на 27.08.1920 г. в с. Локор­ско

Член на РМС от 1935 г., на БКП и БСП от 1943 г. Пар­тизанин и герой от антифашис­ката съп­ротива, коман­дир на 2-ри Терен­ски батальон на бригада “Чав­дар“, учас­т­ник в Отечес­т­вената война. Между 1944 и 1989 г. служи в Бъл­гар­с­ката народна армия – Комен­дант на Минис­тер­с­тво на отб­раната, Военно аташе в Мос­ква за периодите 19641968 г. и 19791987 г., активен деец на БСП и БАС.

Целият си съз­нателен живот БОРИС ТОШ­КОВ пос­вещава на социалис­тичес­ките и антифашис­тки идеи с голям принос в раз­витието на БНА и воен­ното дело.

Неговата човеч­ност, всеот­дай­ност, скром­ност и обич към хората ще останат завинаги в паметта и сър­цата на неговите другари и приятели. Той е пример за идеализъм, самоот­вер­женост, чес­т­ност и прин­цип­ност.

Пок­лонението ще се със­тои на 4 април 2018 г. от 11.00 ч. в с. Локор­ско — район Нови Искър.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ изразява иск­рените си съболез­нования към близ­ките, колегите и сърат­ниците на ген. Борис Тош­ков