Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Сдружението на областните болници не одобрява новия финансов план за клиниките

Пред­ложеният нов единен стан­дарт за финан­сово управ­ление на дър­жав­ните бол­ници може да доведе до зак­риване на отделения и сък­ращаване на ценни лекари, предуп­реди по БНР д-р Нели Сав­чева, пред­седател на Сдружението на облас­т­ните бол­ници и управител на бол­ницата в Габ­рово.

Преди дни здрав­ният минис­тър Кирил Ананиев депозира в НС един­ния стан­дарт за финан­сово управ­ление на бол­ниците и механиз­мите за кон­т­рол на изпъл­нението му. Целта на стан­дарта е стабилизиране на финан­совото със­тояние на бол­ниците чрез общи правила за управ­ление на финан­совите и човеш­ките ресурси, въз­лагането на общес­т­вените поръчки, отчитане на дей­ността и други. Според Сав­чева огромен проб­лем могат да се окажат императивни тек­с­тове, че лечеб­ните заведения не могат да трупат дъл­гове, които над­вишават миналогодиш­ните им. Това обаче е невъз­можно при пос­тоянно увеличаващи се раз­ходи за зап­лати, елек­т­рическа енер­гия и други, смята тя. Пред­седателят на Сдружението на облас­т­ните бол­ници обясни, че в документа е записано, че бол­ниците трябва да спаз­ват финан­сова дис­цип­лина и не трябва да дават допъл­нително стимулиране на звена, които са губещи. Общин­с­ките бол­ници са тър­гов­ски дружес­тва, но все пак са бол­ници. Аз не съм срещу финан­совата дис­цип­лина, която се опит­ват да въведат от Минис­тер­с­тво на здравеопаз­ването. За мен не е проб­лем, че някой ще ни кон­т­ролира. Проб­лем е, ако ти като мени­джър нямаш избор, обясни д-р Сав­чева. Сдружението на облас­т­ните бол­ници ще обсъди новия финан­сов план на 12 април, след което ще внесе в пар­ламента своите пред­ложения за промени.