Дилов-син за натиска от Лондон: Залъгват ни с номера от селски вечеринки

В свой комен­тар в социал­ната мрежа Фейс­бук жур­налис­тът Любен Дилов-син пише: „От 28 години слушаме горещи съвети да намалим енер­гий­ната си зависимост от Русия. Нека някой ми припомни поне един акт на помощ на НАТО и ЕС в тази посока? Нещо вредни емисии ли ни опрос­тиха, газоп­ровод ли ни пос­т­роиха?! Едно дейс­т­вие, моля! Сега за шпионите и дип­ломатите. В раз­гара на Студената война, Бъл­гария беше посочена като организатор на опита за убийс­тво на папа Йоан Павел Втори. Забележете: не раз­менен шпионин, а главата на най-голямата религия на Запад­ния свят! Имаше дело, имаше раз­с­лед­ване… Може ли някой да си спомни колко дип­ломати бяха изгонени?

Въп­реки натиска на САЩ тогава, нито една европейска капиталис­тическа дър­жава не пред­п­рие дип­ломатически мерки, докато не бъдат пред­с­тавени доказател­с­тва, че Бъл­гария е замесена. Съдебни доказател­с­тва.

Какво се случва днес: часове след отравянето на Скрипал, Русия е посочена като организатор и извър­шител и следва залп от дип­ломатически дейс­т­вия. Добре, не е ли по-честно запад­ните ни съюз­ници да ни кажат: „Бъл­гария, абе съб­рахме се тук и решихме да бием Русия. Вие сте наши съюз­ници, ще учас­т­вате ли и какво ще ви струва?“

И ние да сед­нем и да умуваме. Ама да ни залъг­ват с пос­тановки от сел­ски вечеринки?! И то точно от дър­жавата, която вече вед­нъж излъга света за ирак­с­кото ядрено оръжие?! За пръв път от десетилетия, сякаш, имаме дип­ломация, която се опитва да мисли и да дейс­тва стратегически. Айде дайте и някакъв шанс, де!”, пише бив­шият лидер на „Гер­гьов­ден” и народен пред­с­тавител от СДС.