Спомни ли си ГЕРБ, че в България има и малки общини?

В позиция на народ­ния пред­с­тавител от БСП Весела Лечева се казва: „Прочетох инфор­мация за една обиколка на депутата Станис­лава Стоянова в малка община като Сухин­дол. Изумена съм от комен­тара й– как общината е затънала до гуша от проб­леми заради окаяното със­тояние на пътищата, читалища, чиито пок­риви текат и няма пари за ремонт, за битовата прес­тъп­ност.

ГЕРБ най-сетне ги осени дъл­бокото проз­рение, че мал­ките общини същес­т­вуват.

Гос­пожата сигурно не знае, но така е във всички малки общини в Бъл­гария. Десетки техни пред­ложения, писма, проекти отлежават по бюрата на минис­тер­с­т­вата и дър­жав­ните органи не с месеци, а с години. Правител­с­т­вото нехае за тези проб­леми. Политиката, която води то, заличава от кар­тата на Бъл­гария населени места, в които е кипял живот, читалищна дей­ност, земеделие.

От години в Меж­дуведом­с­т­вената комисия за въз­с­тановяване и под­помагане отлежава и проек­тът за овладяване на свлачището, което г-жа Стоянова днес вижда като проб­лем. Всяка година кметът на Сухин­дол препот­вър­ж­дава с писма, че е необ­ходимо финан­сиране. И всяка година, сред­с­тва не се отпус­кат. Проек­тите за ремонт на читалищата в община Сухин­дол също събират прах по шкафовете на дър­жав­ната админис­т­рация.

Същата тежка орисия е нав­сякъде в страната.

Тънат в раз­руха изг­радените преди десетки години от будни наши въз­рож­денци читалища, уникални по своята същ­ност средища за кул­тура, традиции, образование. Без­хаберието, с което се отнася минис­търът на кул­турата, и неговата политика обрича читалищата на изчез­ване. Когато не зачиташ историята и кул­турата, обричаш цялата нация. Бъл­гария изчезва.

Свидетели сме как милиони левове потъват в некачес­т­вено строител­с­тво и ремонти, а нито лев не се дава за читалища в мал­ките населени места. За пътищата — гор­достта на Борисов, сега трябва да се отделят милиони заради некачес­т­веното строител­с­тво и всичко това– за сметка на изтънелия джоб на бъл­гарина и за сметка на мал­ките общини, които са обречени на заб­рава.

Напом­ням Ви как обсъж­дахме Закона за бюджет за 2018 г. по късни доби. Народ­ните пред­с­тавители от БСП нап­равихме пред­ложения да се осигурят сред­с­тва за свлачището на Сухин­дол, за пътищата на община Пол­ски Тръм­беш, за стогодишни читалища в община Свищов. Прос­пахте ги. Или просто не искахте да приз­наете за тези проб­леми, само защото са посочени от опозицията. Как се нарича това със­тояние, когато в пленарна зала си гласувал против едно нещо, а пред хората заявяваш, че си за него.

Сега, когато вече очите ви са отворени за проб­лема, надявам се, че ще спрете тази прак­тика– пари да получават само наши общини, в които или трябва да целуваш ръка, или да прис­танеш на ГЕРБ”.