БДЖ вече продава билетите за влаковете по Великден

БДЖ вече продава билетите за влаковете по Великден

За удоб­с­тво на всички клиенти, които пред­виж­дат да пътуват с влак през периода на Велик­ден­с­ките праз­ници, от днес, 26 март, “БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД въвежда пред­варителна продажба на билети за всички бързи влакове, съоб­щиха от превоз­вача. Обичай­ният срок за пред­варител­ната продажба на билети и седящи места за бър­зите влакове е 5 дни. С удъл­жаване на този срок се дава въз­мож­ност на клиен­тите да планират пред­варително своите пътувания, както и да закупят билет и резер­вация за седящо място за пред­почитания от тях влак в срок от 15 дни преди самото пътуване. Пред­варител­ната продажба на билети, която железопът­ният превоз­вач стар­тира, ще се извър­шва във всички гари и железопътни бюра в страната през периода от 26 март до 9 април. Клиен­тите на “БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД могат да получат под­робна инфор­мация за свобод­ните места във влаковете от служителите на билет­ните каси и гишетата “Инфор­мация“ в железопът­ните гари, както и на национал­ния инфор­мационен телефон 0700 10 200.

За праз­нич­ните дни по повод Велик­ден, БДЖ пред­вижда да осигури и допъл­нителни вагони за влаковете, които пътуват по основ­ните нап­рав­ления в страната. От национал­ния железопътен превоз­вач напом­нят на своите клиенти, че за определени влакове могат да закупят онлайн билет за своето пътуване. Раз­п­лащането се осъщес­т­вява по елек­т­ронен път с най-масово раз­п­рос­т­ранените кредитни и дебитни карти. Билетът се получава на елек­т­рон­ната поща на регис­т­рирания клиент, след което се раз­печатва на хар­тиен носител. Особено удобна за клиен­тите е въз­мож­ността да се закупуват билети от таб­лети и смар­т­фони. По този начин не е задъл­жително билетът да се раз­печатва на прин­тер, тъй като той се валидира от кон­дук­тора във влака дирек­тно от мобил­ното уст­ройс­тво.