БСП готви дългосрочна визия за развитието на България

БСП готви дългосрочна визия за развитието на България

Социалистите приеха специална декларация във връзка с Деня на Тракия

БСП ще пред­с­тави визия за Бъл­гария на голямо национално съвещание. В него ще учас­т­ват общин­с­ките и облас­т­ните пред­седатели на пар­тията, кметове, общин­ски съвет­ници, депутати и членовете на Национал­ния съвет на левицата. Това обяви на вчераш­ното заседание на НС на БСП пред­седателят на пар­тията Кор­нелия Нинова. Дата на форума ще бъде определена от Изпъл­нител­ното бюро и се очаква да е през май.

В края на април пред­с­тои посещение на делегация на ПЕС в София, с която ще бъдат обсъдени леви политики. В началото на април е пред­видено посещение на лидера на БСП Кор­нелия Нинова в Черна гора и Албания, където тя ще се срещне с лидерите на пар­тии от политичес­кото семейс­тво. За 16 май, в София, е нас­рочена среща на премиерите, комисарите и пред­седателите на леви пар­тии от Европа.

Продъл­жават и изнесените заседания на ИБ на БСП в страната. След­ващото е пред­видено за 27 март в Пазар­джик, където ще бъдат обсъдени мес­тни проб­леми и политики и организационни въп­роси. 

Борисов да заяви ясно на Ердоган, че не приемаме думите му за Кър­джали

Национал­ният съвет на БСП прие и дек­ларация за Деня на Тракия — 26 март. С нея социалис­тите нас­тояват “справед­ливото искане за обез­щетението на тракийс­ките бъл­гари да бъде пос­тавено пред тур­с­ката страна на най-високо ниво“. В документа се казва още, че ролята на страната ни на пос­ред­ник между Европа и Тур­ция не бива да е за сметка на бъл­гар­с­кия национален интерес. “Изказ­ването на тур­с­кия президент Ердоган за душев­ните граници до Кър­джали е провокация към национал­ния суверенитет и териториал­ната цялост на Бъл­гария. То е неп­рием­ливо. Премиерът Борисов да заяви тази позиция на срещата на 26 март“, пише още в дек­ларацията.

Членовете на НС на БСП решиха още да приемат поканата на Съюза на Тракийс­ките дружес­тва да се включат в отбеляз­ването на Деня на Тракия. В дек­ларацията си социалис­тите призовават още “да бъдем единни и единодушни в национал­ните си приоритети, независимо от политичес­ките си въз­г­леди и прис­т­рас­тия“.

КАРЕ: Левицата под­писа споразумение с македон­с­ките социалисти

ЗЕМЯ припомня, че в петък и събота лидерът на БСП Кор­нелия Нинова обсъди с македон­с­кия премиер Зоран Заев двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Репуб­лика Македония и пер­с­пек­тивите на Запад­ните Бал­кани за присъединяване към ЕС. Двамата под­писаха двус­т­ранно споразумение за пар­т­ньор­с­тво между СДСМ и БСП. “Оценяваме високо доб­рото сът­руд­ничес­тво между нашите две дър­жави, откакто Зоран Заев е премиер. То е пример за доб­росъсед­с­тво и приятел­с­тво”, заяви пред­седателят  на БСП Кор­нелия Нинова по време на срещата. Тя под­черта, че  доб­рите политически кон­такти трябва да доп­ринесат в по-голяма степен за засил­ване и на търговско-икономическите връзки. „Най-високо салдо сме имали през 2011 г. В пос­лед­ните години то се движи между 400 и 700 млн. евро, което не отговаря на нашите въз­мож­ности. Бъл­гар­с­ките малки и средни фирми могат да намерят благоп­риятен пазар в Македония, както и македон­с­ките у нас. Трябва да нап­равим всичко въз­можно, пър­вата сесия на смесената комисия за икономическо сът­руд­ничес­тво да се със­тои до края на тази година, както и да насър­чим работата на Македоно-Българската стопан­ска камара”, под­черта лидерът на БСП.

Изразихме пълна под­к­репа за усилията на Репуб­лика Македония за влизане в ЕС, както и готов­ност за сът­руд­ничес­тво, защото БСП осъщес­тви присъединяването на Бъл­гария и поз­наваме процесите”, посочи Кор­нелия Нинова. „Поехме взаимни ангажименти да насър­чаваме политичес­ките кон­такти между двете пар­тии на рав­нище пар­тийни органи, пар­ламен­тарна група, мес­тна власт, младежки струк­тури, струк­тури на жените”, каза също лидерът на БСП.

Нинова подари на Заев икона на 200 години, изоб­разяваща Светите братя Кирил и Методий.