Качакова: Бакърджиев може да бъде съден за разрушаването на Мавзолея

Качакова: Бакърджиев може да бъде съден за разрушаването на Мавзолея

“Мав­золеят на Георги Димит­ров тряб­ваше да бъде преоб­разен и изпол­з­ван. Там са вложени милиони. Това да съборим сграда и да изпол­з­ваме после под­земията й звучи наис­тина безумно“, заяви пред NOVA бив­шият съос­новател на НДСВ и зам.-министър на икономиката и на екологията Любка Качакова. “Според юристи Бакър­джиев може да бъде съден. Той е под­писал за унищожаването на една сграда, която не му е бащиния“, смята тя. 

“Къде го този титан на валяците?! Къде е лицето Евгени, който се катереше по пок­ривите да гледа събарянето на Мав­золея? Искам да му връча кирка и лопата. Да го пусна в под­земията и той соб­с­т­веноръчно да ги превърне в “художес­т­веното прос­т­ран­с­тво“, за което сега напоително ни осведомяват сут­рин, обед и вечер…“, написа Качакова и във Фейс­бук

Мав­золеят на Георги Димит­ров е пос­т­роен през 1946-а година вед­нага след смъртта на комунис­тичес­кия ръководител. Масив­ната сграда е вдиг­ната за рекор­д­ните 6 дни. 50 години по-късно бър­зото строител­с­тво се оказва изк­лючително изд­ръж­ливо. Пак 6 дни тряб­ват, за да бъде съборен един от най-ярките комунис­тически сим­воли в цен­търа на столицата. Събарянето става по нареж­дане на строител­ния минис­тър в правител­с­т­вото на СДС Евгений Бакър­джиев, който по това време е и вицеп­ремиер. “Повечето неща, които ни раз­делят в тази дър­жава, трябва да вече да не ни пречат“, аргумен­тира се тогава той. На 21-ви август 1999-та година пър­вият взрив оглушава софийс­ките улици.

Опитът се оказва неус­пешен. Детонацията успява един­с­т­вено да нак­лони сградата. След­ващите 6 дни преминават с нови взривове и нови опити сградата да бъде заличена. И тя пада – на 27-и август.

Близо 20 години след този взрив обаче обединението не идва. И днес Мав­золеят като сим­вол на един период, продъл­жава да раз­деля и пар­тиите, и общес­т­вото, пише сай­тът „Епицен­тър”.