ЦРУ: България е трета по смъртност в света

ЦРУ: България е трета по смъртност в света

По-зле сме и от държави, които водят война, припомниха експерти

ЦРУ прави годишно изс­лед­ване на смър­т­ността по дър­жави и в това изс­лед­ване Бъл­гария е на трето място, като страни, в които е имало или има военни дейс­т­вия, се намират след нас в тази класация. Афганис­тан е на десето място, а Украйна на пето място. През пос­лед­ния чет­върт век се промениха всички условия, от които зависи здравето и въз­п­роиз­вод­с­т­вото на населението в Бъл­гария. Това под­черта пред БНР проф. Трен­дафил Митев, преподавател по политология в УНСС.

“С какво се храни бъл­гар­с­кият народ? Катас­т­рофата на бъл­гар­с­кото земеделие доведе до това, че изчезна онзи хубав розов домат, изчез­наха хубавите крас­тавици, изчез­наха хубавите плодове, изчезна всичко онова, което беше здрава бъл­гар­ска народна храна. През пос­лед­ния чет­върт век ние кон­сумираме преди всичко зелен­чуци и плодове от Тур­ция, от Гър­ция, а само преди три дена гръц­кото правител­с­тво заб­рани тотално вноса от Тур­ция на как­вито и да е било плодове, зелен­чуци и ядки, тъй като там се изпол­з­ват пес­тициди, които са отровни“, посочи той.

Нашето население се храни с плодове и зелен­чуци, без да поз­наваме с каква химия се обработ­ват те. Освен това Бъл­гария се превърна в гроб­ницата на старите автомобили в Европа. Въз­духът се отрови. Вече втора година се правят някакви усилия, за да се промени и кон­т­ролира този процес, но очевидно и това трудно се отдава“, посочи той.

Очевидно демог­раф­с­ката политика на Бъл­гария не е това, което трябва да бъде, добави още проф. Трен­дафил Митев. “Не се стимулира раж­даемостта дос­татъчно. Не се осигуряват онези финан­сови раз­ходи, които са необ­ходими на едно младо семейс­тво, за да отг­лежда деца, за да може съот­ношението да бъде в полза на живите, на актив­ните, на младите, които дават прираст във всяко едно отношение“.