Доайенът на българската дипломация Борис Цветков на 100 години

Доайенът на българската дипломация Борис Цветков на 100 години

Днес своя сто годишен юбилей отбелязва големият бъл­гар­ски дип­ломат Борис Цвет­ков. Ветеранът на антифашис­т­ките борби и на делото по утвър­ж­даването на меж­дународ­ния прес­тиж на социалис­тическа Бъл­гария е роден в село Хотово край Мел­ник, бил е рем­сист и пар­тизанин в отряд „Яне Сан­дан­ски”. След 9 сеп­тем­ври 1944 г. се отдава на дип­ломатичес­ката професия: сът­руд­ник на Вън­шно минис­тер­с­тво, съвет­ник в посол­с­т­вото в Швей­цария, пос­ланик в Алжир от 19621966 г., в Италия от 19701976 г., а от 19801988 г. е пос­тоянен пред­с­тавител на Бъл­гария в ООН, както и в Съвета за сигур­ност на светов­ната организация в периода, в който сме били ротационен член на Съвета. В останалите периоди е заемал високи длъж­ности: зам.-завеждащ отдел „Вън­шна политика и меж­дународни връзки” на ЦК на БКП, замес­т­ник и първи зам.-министър на вън­ш­ните работи, пред­седател на Национал­ния комитет за европейски сигур­ност и сът­руд­ничес­тво. Избиран е три ман­дата за кандидат-член на ЦК на БКП, както и два ман­дата за член на Цен­т­рал­ния комитет. Носител на редица дър­жавни отличия, а през 2008 г-. – и на най-високия орден „Стара Планина Първа степен”.

В поз­д­равителен адрес на БАС, под­писан от пред­седателя на организацията Симеон Игнатов се отбелязва: „Неговият живот е богат на събития. Веков­ният му жиз­нен път е славна история на борба, пос­ветена на Бъл­гария.

Другарят Борис Цвет­ков е един от ръководителите на БОНСС в СУ “Кл. Охрид­ски“, полит­комисар на Светов­рачан­с­кия отряд “Яне Сан­дан­ски“, пар­тиен деец, пос­ланик, член на ЦК на БКП. Той е пламенен родолюбец. Винаги ком­петен­тно, смело и без­ком­п­ромисно е отс­тоявал интересите на страната по света, отдавал знания и сили за духов­ния и материален прог­рес на майка Бъл­гария. Желаем Ви, скъпи другарю ЦВЕТ­КОВ, здраве, бод­рост и щас­т­ливи старини през Вашето второ столетие! Чес­тит юбилеен праз­ник!”, се казва още в поз­д­рав­лението на антифашис­тите.

ЗЕМЯ се присъединява към поз­д­равите към големия бъл­гарин Борис Цвет­ков, желае му крепко здраве, дъл­голетие и къс­мет.