Петиция в Европейския парламент за българския език

Петиция в Европейския парламент за българския език

Асоциацията на бъл­гар­с­ките училища в чуж­бина внесе вчера в Европейс­кия пар­ламент петиция, в която нас­тоява бъл­гар­с­ките деца, които живеят в чуж­бина да могат да полагат изпит и по бъл­гар­ски език не само в бъл­гар­с­ките училища зад граница. Бъл­гар­с­кият е от езиците, които не могат да бъдат избирани като чужд език в Евросъюза. Избираеми езици са само анг­лийски, френ­ски, нем­ски, испан­ски и италиан­ски. Ако дете от Фин­лан­дия отиде да живее във Фран­ция, то може да избере род­ния си фин­ски като първи чужд език във френ­с­кото си училище. Бъл­гар­с­ките деца в чуж­бина нямат тази въз­мож­ност, комен­тира БНТ. Ако бъл­гар­с­кият език не бъде приз­нат, т.е не се даде въз­мож­ност да се дър­жат изпити в други дър­жави членки, това означава, че децата, които са отишли с тех­ните семейс­тва да работят в други страни членки в ЕС, ще заб­равят този език, предуп­реди Мом­чил Неков — евродепутат от БСП/ Група на социалис­тите и демок­ратите. Петицията засяга не само бъл­гар­с­кия, но и още много други така наречени “малки езици“ в ЕС.