Автобусът с българи в Египет се преобърнал заради пясък по пътя, твърди шофьорът

Автобусът с българи в Египет се преобърнал заради пясък по пътя, твърди шофьорът

Шофьорът, който е управ­лявал катас­т­рофиралия автобус с бъл­гар­ски туристи в Египет, заяви, че причината за инцидента е пясък на път­ното платно, съобщи Би Ти Ви. Водачът е пред­с­тавител на мес­тна превоз­ваческа фирма. Той е обяс­нил пред свои колеги, че автобусът се е преобър­нал заради наличието на пясък по път­ното платно. Инциден­тът от преди ден е първо провинение на водача, откакто работи са фир­мата. Пред­с­тавителят на фир­мата Уалид ел Софи раз­казва, че вер­сиите за инцидента са раз­лични за момента. Някои хора каз­ват, че шофьорът е карал твърде бързо, други — че не е успял да овладее автобуса. Полицията раз­с­ледва, обяс­ниха от турис­тичес­ката фирма. Водачът на рейса е задър­жан от полицията и ще остане в ареста докато не се изяс­нят обс­тоятел­с­т­вата около произ­шес­т­вието. От фир­мата обяс­няват още, че към момента няма как да се осъщес­тви връзка с шофьора на рейса, понеже е задър­жан. Това тук е нор­мална прак­тика. Тече полицейско раз­с­лед­ване, което проверява дали е допус­нал грешка, дали наис­тина е карал бързо. Той е казал, че е имало пясък на пътя, а това е магис­т­рала и там се кара срав­нително бързо, така че, ако е имало пясък, това със сигур­ност е пов­лияло на шофирането. Шофьорът твърди, че този пясък е причината да се стигне до катас­т­рофата. Ние не сме сигурни в това. Пос­лед­ната дума е на полицията, уточни Уалид ел Софи. Стана ясно и че водачът също е получил леки травми вслед­с­т­вие на удара. По-рано вчера от бъл­гар­с­ката турис­тическа фирма заявиха, че няма ясна вер­сия за инцидента. Влас­тите в Египет пред­полагали, че автобусът се движел с превишена скорост. Автобусът е влязъл в завой с висока скорост, излязъл е от пътя и се е обър­нал. По думите на бъл­гар­с­ката страна автобусът е на египет­ски фирма превоз­вач, една от най-големите и утвър­дени такива фирми в екзотич­ната страна. Водачът на рейса също е египет­ски граж­данин. За момента групата продъл­жава екс­кур­зията. 6 души остават в Хур­гада. Там ще минат прег­лед и ще се прид­вижат до Бъл­гария, когато бъдат изписани. Всички имат медицин­ски зас­т­раховки. Всичко здравни раз­ходи се поемат, комен­тира аген­ция КРООС.