Бивш депутат от ГЕРБ е докладчик по делото на КС за Истанбулската конвенция

Бивш депутат от ГЕРБ е докладчик по делото на КС за Истанбулската конвенция

Кон­с­титуцион­ният съд единодушно допусна за раз­г­леж­дане по същес­тво кон­с­титуционно дело № 3/2018 г., образувано по искане на 75 народни пред­с­тавители от 44-то Народно съб­рание на основание на чл. 149, ал. 1, т. 4 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария за произ­насяне за съот­вет­с­т­вие на сключената от Репуб­лика Бъл­гария Кон­вен­ция на Съвета на Европа за превен­ция и борба с насилието над жени и домаш­ното насилие с Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария преди ратификацията ѝ. Док­лад­чик по делото е съдия Анас­тас Анас­тасов. Той е бивш депутат от ГЕРБ и нас­тоящ кон­с­титуционен съдия, припомня Медияпул. Съдът бе сезиран точно от ГЕРБ с въп­роса дали кон­вен­цията съот­вет­с­тва на бъл­гар­с­кото законодател­с­тво. За образуването на делото са гласували всички кон­с­титуционни съдии. Искането до КС бе под­писано от 75 депутати от управ­ляващата пар­тия, а към него бяха приложени всички позиции по темата — положителни и отрицателни. Решението на съда по казуса се очаква до края юли. Кон­с­титуцион­ните съдии искат от Минис­тер­с­кия съвет да им предос­тави решението си за оттег­ляне на документа за ратификация, както и бъл­гар­с­кият превод на кон­вен­цията. Решението на Минис­тер­с­кия съвет да оттегли под­к­репата си от Истан­бул­с­ката кон­вен­ция бе мотивирано с необ­ходимостта да се изчака произ­насяне от Кон­с­титуцион­ния съд, както и с поляризираните позиции в общес­т­вото. Преди сед­мица Европар­ламента призова единай­сетте дър­жави от ЕС, които все още не са ратифицирали Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, да го нап­равят. С решението си инс­титуцията изрази съжаление, че тези дър­жави не гледат на кон­вен­цията като на най-доброто въз­можно сред­с­тво за борба с насилието над жените. Много от евродепутатите под­чер­таха, че нежеланието на някои дър­жави да ратифицират тек­ста се основава на нераз­бирател­с­тва и под­веж­дащи аргументи за определението “социален пол“, изпол­з­вано в кон­вен­цията. Под­пис­ката до КС в пар­ламента внесоха пред­седателят на прав­ната комисия Данаил Кирилов и депутатът Тома Биков. ГЕРБ поиска становището на Кон­с­титуцион­ния съд за съот­вет­с­т­вие на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция на бъл­гар­с­ката кон­с­титуция, обясни тогава пред жур­налис­тите Кирилов. Целта на народ­ните пред­с­тавители бе съдът да реши дали кон­вен­цията съот­вет­с­тва на бъл­гар­с­ката кон­с­титуция и съот­ветно, под­лежи на ратификация. По-рано на брифинг в пар­ламента Кирилов заяви, че ако КС пос­танови, че има несъот­вет­с­т­вие с Кон­с­титуцията, тогава бъл­гар­с­кото общес­тво ще има два варианта за избор — да се запази Кон­с­титуцията и да не се ратифицира Кон­вен­цията или да променим Кон­с­титуцията, припомни Епицен­тър.