Нинова към Борисов: 200 000 чиновници до дупките на пътя! А колко са в затвора?

Нинова към Борисов: 200 000 чиновници до дупките на пътя! А колко са в затвора?

200 000 души админис­т­рация ще стоят в дуп­ките по пътищата, според заповедта от днес на Борисов, но аз питам — колко души ще стоят в зат­вора за коруп­цията при строител­с­т­вото на пътища, за отк­рад­натите пари от некачес­т­вените ремонти и кой ще плати на хората счупените коли?“ Това заяви в Кир­ково лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. “В след­ващите месеци дър­жавата ще е блокирана. Бъл­гари, през този период не се женете, не раж­дайте деца, не умирайте и през ум да не ви минава да правите биз­нес. Няма кой да ви издаде и едно удос­товерение. Админис­т­рацията няма да работи, полицаите няма да борят прес­тъп­ността, а ще пазят дуп­ките. На това му се вика админис­т­ративна реформа. И не са метеорологич­ните условия причина за това — и в Швей­цария вали сняг и грее слънце. Причината е една и ней­ното име е коруп­ция”, категорична е Нинова.

След като днес се проведе изнесено заседание на Изпъл­нител­ното бюро на БСП в Кър­джали, Нинова се срещна със сим­патизанти в Кир­ково, където откри нов пар­тиен клуб.

Вчера вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев фак­тически се раз­г­раничи от премиера Борисов: „Няма как на всяка дупка да има полицай. Но нав­сякъде ще дадем пред­писания. Там, където полицията види, че има нарушена пътна обс­тановка и проб­леми с нас­тил­ката, ние ще сиг­нализираме. Това увери вът­реш­ният минис­тър Вален­тин Радев. В сряда Радев се срещна с кметовете и на населените места в Плевен­ска област, както и с ръковод­с­т­вото на мес­т­ната полиция. Една от темите е била искането на общините за дежурен полицай 24 часа в денонощието. “Ние не можем да сложим дежурен нав­сякъде. Професионал­ното ръковод­с­тво е нап­равило карта. Ще има раз­положени мобилни екипи“, уточни той. И увери, че районите, в които няма дежурен инс­пек­тор, ще имат дос­тъп до полицейска услуга по всяко време.