БДЖ: Атакуват ни фирми, които не работят, а дължат пари

БДЖ: Атакуват ни фирми, които не работят, а дължат пари

От Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта и ръковод­с­т­вото на БДЖ отрекоха да има неп­роз­рачни общес­т­вени поръчки, съобщи Дир.бг. Те обвиниха час­тни фирми, които дъл­жат пари на БДЖ, че целенасочено го атакуват.

Сегаш­ното ръковод­с­тво на БДЖ спаси хол­динга от фалит, общес­т­вените поръчки в него са напълно проз­рачни, каза на прес­кон­ферен­ция зам.-министърът на тран­с­порта Велик Зан­чев.

Той комен­тира на прес­кон­ферен­ция на фир­мите “Екс­п­рес Сер­виз“ ООД и на българо-хърватското дружес­тво “БДЖ-Кончар“ АД, които обвиниха БДЖ в наг­ласени общес­т­вени поръчки.

Скан­далът избухна преди дни след пуб­ликации в медиите. Още тогава тран­с­пор­т­ният минис­тър Ивайло Мос­ков­ски нареди проверка на общес­т­вените поръчки.

От месец и половина — два в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво вър­вят обвинения срещу БДЖ по най-различни поводи. Това ръковод­с­тво изп­лаща и дъл­говете на БДЖ, фор­мирани във времето преди то да бъде наз­начено. Тези обвинения във времето бяха много и бяха прокар­вани през раз­лични канали“, комен­тира Зан­чев.

Ако провер­ката установи как­вито и да било нарушения, свър­зани с нея, тя ще бъде миг­новено прек­ратена и длъж­нос­т­ните лица, които са си го поз­волили, ще бъдат строго наказани”, закани се зам.-министърът.

По думите му това е свада между три тър­гов­ски дружес­тва, които са час­тни. Те имат пъл­ната въз­мож­ност да учас­т­ват на всички процедури в БДЖ“.

Около 3 млн. лв. ни дължи „БДЖ-Кончар“ – иска дирек­тни поръчки, а няма платена една стотинка, каза пък управителят на „БДЖ Път­нически превози“ Пламен Пешаров.

Днес до 16.45 часа е законовият срок, съг­ласно който трябва да се подадат оферти по тази отк­рита общес­т­вена поръчка в Европа. „Екс­п­рес сер­виз“ миналата година са спечелили поръчка за голям подемен ремонт на два локомотива на обща стой­ност 66 800 лв., средна 33 400 лв. на локомотив, в които влизат и 10% ремонти по необ­ходимост. Нещата не се получиха по отношение на ремонта, изис­к­ваха много повече пари извън тази поръчка и в края на краищата, когато им обявихме, че трябва да се вземе решение, защото прик­лючва срокът, те ми отговориха с писмо, в което пишат, че „Екс­п­рес сер­виз“ ООД отказва извър­ш­ването на ремонт на локомотива“, комен­тира Пешаров.

По думите му целият актив на „БДЖ-Кончар“ е на „Път­нически превози“.

За периода от 24 май 2012 до 30 юни 2015 г. са нап­равени споразумения и сме нап­равили допъл­нения от януари 2015 до 2017 г. за кон­сумативи и вода в раз­мер на 2,112 млн. лв., за които сме пус­нали искова молба до съда. „БДЖ-Кончар“ иска да му се въз­лагат дирек­тни поръчки. Досега не е платил никога вода, ток, наем. Има споразумение за плащане на тези неща и въп­реки това няма платена една стотинка. Около 3 млн. лв. е към днешна дата задъл­жението на „БДЖ-Кончар“ към „Път­нически превози“, каза още той.

Не трябва час­тни ком­пании, които се борят за работа на жп пазара, през медиен натиск да се опит­ват да излязат нап­ред по един или друг начин, допълни зам.-министърът на тран­с­порта Велик Зан­чев. „Не може през медиите да се печелят общес­т­вени поръчки или процедури в БДЖ. На БДЖ му трябва ком­пания, която да му даде най-добри условия като качес­тво и бър­зина на изпъл­нение на услугата, каза още той