БСП: Проблемите на хората не се решават! Каква стабилност е това?

БСП: Проблемите на хората не се решават! Каква стабилност е това?

Защо, ако са толкова успешни реформите, има отчетлив отлив на чужди инвеститори, попита Жельо Бойчев от левицата

Борисов не трябва да бяга от отговор­ност по скан­дала с ЧЕЗ. За да се стигне до съз­даване на временна комисия, причина са именно дейс­т­вията на правител­с­т­вото и на министър-председателя – тази обър­кана, противоречива паническа позиция от момента, в който стана ясно за сдел­ката, както и обър­каните отговори“. Това заяви зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Жельо Бой­чев по БНР.

Народ­ният пред­с­тавител комен­тира, че след твър­денията за тол­кова успешни реформи от правител­с­т­вото на Борисов, сме го докарали до поредица от арбит­ражи и отлив на чуж­дес­т­ранни инвес­тиции. Той под­черта, че най-голямото енер­гораз­п­ределително дружес­тво в страната се изтегля от Бъл­гария. „Могат да се видят и кан­дидатите — през 2004 г. са били водещи европейски ком­пании, стратегически инвес­титори в сек­тор енер­гетика, а сега такива лип­с­ват. Това е най-добрият израз и оценка за политиката на правител­с­т­вото, която е абсолютен хаос. Няма никаква пос­ледовател­ност“, каза още Бой­чев. Според него дейс­т­вията на правител­с­т­вото са източ­ник на нес­табил­ност в страната. Примери са случаят със Здрав­ната каса и ней­ния дирек­тор, както и сдел­ката с ЧЕЗ. „Това са скан­дали, които не ги е предиз­викала БСП. Стабил­ността на едно управ­ление се гради на база на това– как то решава проб­лемите на хората. А не на качес­т­вата на Цветанов да осигури математичес­кото мнозин­с­тво в пар­ламента. Една година– скан­дал след скан­дал“, допълни зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“.

Бихме приз­нали успехи в меж­дународен план, стига да ги има. Това, че се провежда по-засилена меж­дународна дей­ност, в след­с­т­вие на пред­седател­с­т­вото, е нор­мално. Но да видим какъв е резул­татът за всеки бъл­гар­ски граж­данин“, комен­тира Бой­чев. По неговите думи БСП ще под­к­репи присъединяването на Бъл­гария към Шен­ген, влизането в чакал­нята на Еврозоната, както и въп­роса– как ще защитим и реализираме големите инф­рас­т­рук­турни проекти в енер­гетиката. „Но коруп­цията, недоверието към нашите органи за сигур­ност– са основна пречка. Трябва да се нап­рави решителна крачка там“, зак­лючи Жельо Бой­чев