Закриха фондация, незаконно финансирала партията на Местан

Закриха фондация, незаконно финансирала партията на Местан

С решение от 13.03.2018 г. Плов­див­ски окръжен съд уважи искането на глав­ния прокурор Сотир Цацаров и прек­рати Сдружение с нес­топан­ска цел „Асоциация Бату плат­форм“ . На 20.10.2017г. глав­ният прокурор внесе в Окръжен съд – Плов­див искова молба за прек­ратяване на Сдружение с нес­топан­ска цел „Асоциация Бату плат­форм“, чрез която незаконно е осигурено финан­сиране на предиз­бор­ната кам­пания на политичес­ката пар­тия ДОСТ, заради извър­ш­ване на дей­ност, която противоречи на Кон­с­титуцията, на законите и на доб­рите нрави, съоб­щиха от прокуратурата. Според глав­ния прокурор дей­ността на Сдружение „Асоциация Бату плат­форм“, Кър­джали е несъот­ветна на императив­ната заб­рана в чл. 168 ал.1 от Избор­ния кодекс, тъй като чрез нея е осигурено финан­сиране на предиз­бор­ната кам­пания на политическа пар­тия ДОСТ с анонимно дарени сред­с­тва в раз­мер на 100 000 евро с неус­тановен произ­ход, което е нарушение на чл. 162 ал.1 от Избор­ния кодекс. Тази дей­ност отговаря и на приз­наците от обек­тивна страна на прес­тъп­ния със­тав на чл. 167 от Наказател­ния кодекс. Получаването на парични сред­с­тва от анонимен източ­ник от чужда дър­жава и раз­ход­ването им с цел агитация и склоняване на бъл­гар­ски граж­дани да упраж­нят избирател­ното си право в полза на определена политическа пар­тия е нарушение на чл. 12 ал.2 от Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария. Решението е неп­рисъс­т­вено, не под­лежи на обжал­ване и е влязло в законна сила на 13.03.2018 г.