Преразходът при онколекарствата продължава и през февруари

Преразходът при онколекарствата продължава и през февруари

Малко над 31 млн. лв. е платила НЗОК през фев­руари за онкологични медикаменти, сочи справ­ката на Касата за раз­ходите й по това перо. С тази сума прераз­ходът при онколекар­с­т­вата, започ­нал още през януари, продъл­жава.

Общата сума за януари и фев­руари, дадена на онкомедикаменти, въз­лиза на близо 64,4 млн. лв. При общ бюджет от 282 млн. лв. и средно месечен раз­ход от около 31 млн. лв., дефицитът в края на годината по перото би бил около 90 млн. лв. само в перото за онколекар­с­тва, предуп­реж­дава Здраве.нет. Раз­ходът обаче няма да остане на това ниво, а ще се повишава, тъй като новите молекули, по-голяма част от които са тъкмо за лечение на онкологични заболявания, ще започ­нат да се прилагат от 1 април, с влизането на новия Рам­ков договор. При приемането на бюджета на Касата за 2018 г. бе съоб­щено, че раз­ходът за тях ще въз­лезе на около 50 млн. лв. – сред­с­тва, които не са пред­видени в бюджета, тъй като при фор­мирането му не бе заложено плащане на нови медикаменти от НЗОК. Така, ако към очак­вания дефицит от 90 млн. лв. се добавят и 50 млн. лв. от нови молекули, недос­тигът в перо „онколекар­с­тва“ дос­тига 140 млн. лв. В същото време още от началото на годината е ясно, че резер­вът тази година няма да стигне за пок­риване на увеличените раз­ходи, тъй като сумата в него, която не е „запазена“ за извън­бол­нична помощ, е в раз­мер на 87,5 млн. лв. – с 52,5 млн. лв. по-малко, откол­кото биха били нужни само за онколекар­с­тва. В тези сметки не влизат раз­ходите за лекар­с­тва за домашно лечение, които НЗОК не пуб­ликува. Тук не влизат и раз­ходите за медицин­ски изделия в бол­нич­ната помощ, които и този месец превишават заложения средно месечен раз­ход, макар и с малко. През фев­руари по това перо Касата е платила 8,6 млн. лв., при общ бюджет от 98 млн. лв. или заложен средно месечен раз­ход от 8,1 млн. лв. За пър­вите два месеца на годината обаче над­вишаването дос­тига 2 млн. лв. и ако нивото на този раз­ход се запази, недос­тигът в края на годината би дос­тиг­нал около 12 млн. лв., които също няма с какво да бъдат пок­рити.