Почина антифашистът и деятел на ОФ Ангел Цветков

На 95 години почина антифашис­тът и активен учас­т­ник в изг­раж­дането на социалис­тическа Бъл­гария Ангел Цвет­ков Филипов. Роден е на 5 ноем­ври 1922 г. в софийс­кото село Априлово. Общо осем десетилетия от живота си отдава на лявата идея – В РМС членува от 1938, а в БКП от 1944 г. Бил е полит­зат­вор­ник. След 9 сеп­тем­ври 1944 г. става сът­руд­ник на Околийс­кия комитет на БКП в Елин Пелин. След това е инс­т­рук­тор на Облас­т­ния комитет на БКП в София и първи сек­ретар на Околийс­кия комитет на БКП в Елин Пелин. Завър­шил е Вис­шата пар­тийна школа при ЦК на КПСС в Мос­ква, а през 1966 г. и задочно Вис­шия сел­с­кос­топан­ски инс­титут „Георги Димит­ров“. От 1964 г. е пред­седател на ИК на Окръж­ния народен съвет, а от 1969 г. е първи сек­ретар на Окръж­ния комитет на БКП в София. През 1972 г. е наз­начен за сек­ретар на Национал­ния съвет на ОФ, а от 1977 е заместник-председател на ОФ. От 1971 е кандидат-член на ЦК на БКП, а от 1976 до 1990 г. и член на ЦК на БКП. Дъл­гогодишен народен пред­с­тавител. Наг­раж­даван е с орден „Георги Димит­ров“.

Ангел Цвет­ков бе чес­тен и добър човек, идеалист и ръководител с голям принос за раз­витието на софийска област и за изг­раж­дането на социална дър­жава и справед­ливо общес­тво.

Пок­лон пред паметта му!

Пок­лонението пред тлен­ните му останки ще бъде днес от 11.30 часа в Ритуал­ната зала на Цен­т­рал­ните софийски гробища.