Общопрактикуващите лекари обмислят национален протест

Общопрактикуващите лекари обмислят национален протест

Лич­ните лекари обмис­лят национален протест, ако негатив­ното отношение на Здрав­ното минис­тер­с­тво към тях продължи, предуп­реди пред­седателят на Сдружението на общоп­рак­тикуващите лекари в Плов­див д-р Алек­сан­дър Калайджиев, цитиран от Здраве.нет. Комен­тарът му бе по повод поред­ното забавяне на парите на общоп­рак­тикуващите лекари за обс­луж­ването на пен­сионерите, за което те съоб­щиха в отворено писмо преди дни. За проб­лема алар­мираха и от БЛС и призоваха тази прак­тика да се прек­рати. Медиците все още не са получили раз­ликата в пот­ребител­с­ката такса за декем­ври и януари, както и сред­с­т­вата за вак­синоп­рофилак­тика за януари. Според нор­матив­ната база въз­рас­т­ните хора плащат за всяко посещение при лич­ните си лекари по левче. Раз­ликата до 2.90 се поема от дър­жавата. В пос­лед­ните месеци обаче тя не се изп­лаща редовно. Проб­лемът, за който говорим, се влачи с годините и забавянията продъл­жават. Това е показателно за отношението на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и Здрав­ната каса към общоп­рак­тикуващите лекари. Провели сме тол­кова срещи с техни пред­с­тавители, но ако трябва да бъда чес­тен, с една стена по-лесно ще се раз­берем, откол­кото с тях и нито един наш проб­лем не намира решение. Положението в добол­нич­ната помощ се влошава и ако не се вземат мерки, ще се стигне до протести, категоричен бе д-р Алек­сан­дър Калайджиев.