Румен Радев: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и вървят напред

Румен Радев: Отношенията ни с Русия трябва да се развиват и вървят напред

Връз­ките ни са живи, особено в чисто човешки, емоционален, кул­турен план и ако щете, на религиозно рав­нище, но в политически и икономически план нашите връзки бяха накър­нени по време на прехода, заяви дър­жав­ният глава в интервю по телевизия „Рос­сия 24

Рус­ката дър­жавна телевизия “Рос­сия 24“ излъчи интервю с президента Румен Радев в предаването “Фор­мула власти“, чийто водещ е извес­т­ният руски жур­налист Михаил Гус­ман. Гус­ман е и първи зам.генерален дирек­тор на ТАСС. Интер­вюто е нап­равено на 3 март на “Дон­дуков“ 2.

Еврофилия не трябва да бъде рав­ноз­начно на русофобия, е ключова фраза от интер­вюто на президента за рус­кия тв канал. “Връз­ките между нашите народи са живи, особено в чисто човешки, емоционален, кул­турен план и ако щете, на религиозно рав­нище, но в политически и икономически план нашите връзки бяха накър­нени по време на прехода. Мисля, че нашите отношения трябва да се раз­виват и да вър­вят нап­ред“, казва още президен­тът.

Интер­вюто започва с кадри от памет­ника “Рож­дес­тво Хрис­тово“ в Шипка, като събира в себе си репор­таж от праз­ника. Водещият под­чер­тава благодар­ността на бъл­гар­с­кия народ към рус­ките освободители и показва памет­ници, пос­ветени на загиналите руски вой­ници, както и улици, кръс­тени на рус­ките пъл­ководци.

Репор­тажът прави обзор на отношенията ни в миналото до днес, напомня, че първи бъл­гарите са приели хрис­тиян­с­т­вото, пок­ръс­тени от цар Борис Първи, показва красотите на Бъл­гария като турис­тическа дес­тинация, а нак­рая Гус­ман не крие ком­п­лимен­тите си към воен­ния летец, който е станал президент на Бъл­гария. Радев е показан да пилотира, докато водещият изрежда неговото майс­тор­с­тво в небето.

Гус­ман пита Румен Радев как така е решил от военен летец-изтребител да се хвърли в политиката, на което Радев отговаря: “Професията на воен­ния летец е невероятна. Авиацията е любов за цял живот. Това е уникална професия. Тя изис­ква пълна физическа, интелек­туална и психическа кон­цен­т­рация. Но тези качес­тва тряб­ват и в политиката“. После Радев прави паралела — че докато по време на въз­душен бой важи рицар­с­кият кодекс, той невинаги се спазва в политиката.

Политиката не трябва да попада в ръцете на непоч­тени хора, казва още в интер­вюто бъл­гар­с­кият президент.

На финала Радев изпъл­нява мол­бата на водещия да отп­рави ключови пожелания на руски към телевизион­ните зрители на “Фор­мула власти“. Бъл­гар­с­кият президент го прави и отбелязва: “Между нашите народи има много дъл­боки връзки“, като пожелава поколенията да ги запазят и раз­виват.