Реформаторите се разпадат: Кунева напуска и иска дясна анти-ГЕРБ коалиция

Реформаторите се разпадат: Кунева напуска и иска дясна анти-ГЕРБ коалиция

Пар­тия „Движение Бъл­гария на граж­даните“ (ДБГ) зам­разява член­с­т­вото си в Рефор­матор­ски блок и няма да учас­тва в органите на управ­ление на коалицията, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. Решението е взето от Национал­ния съвет на пар­тията, като поводът е лип­сата на опозицион­ност в политиките на Блока.

ДБГ пос­тавя няколко условия, които, ако не бъдат изпъл­нени в рам­ките на един месец, ще са причина за напус­кане на коалицията. От ДБГ нас­тояват за незабавна оставка на премиера Бойко Борисов и “коруп­цион­ното му управ­ление“. От пар­тията искат пред­с­рочни избори и съз­даване на антиГЕРБ коалиция и на “антиГЕРБ общ­ности по места, които да са в основата на алтер­натива на наложеното от ГЕРБ зад­кулисно управ­ление“.

От ДБГ оценяват, че в страната има необ­ходимост от силна демок­ратична общ­ност, която е готова да се противопос­тави на “пъл­зящата дик­татура на ГЕРБ, пренесена в общините през феодал­ния модел на управ­ление“.

В решението на Национал­ния съвет на пар­тията се посочва, че има опити на част от членовете в Рефор­матор­с­кия блок да легитимират и защитават грешни решения от страна на управ­ляващите. Припом­няме, че основател и пръв лидер на ДБГ бе Мег­лена Кунева, която в кабинета „Борисов 2” бе вицеп­ремиер и минис­тър на образованието и науката, а Рефор­матор­с­кия блок в това число и пред­с­тавителите на ДБГ бяха част от чет­вор­ната коалиция, пдк­репяща този кабинет, в който РБ дър­жеше ключови ресори като вън­шни работи, отб­рана, правосъдие, икономика, здравеопаз­ване, прос­вета, от тех­ните среди бяха излъчени шефове в ДАНС, КЕВР и други водещи инс­титуции.