Партии и експерти с остра критика срещу думите на Валери Симеонов по адрес на патриарх Кирил

Партии и експерти с остра критика срещу думите на Валери Симеонов по адрес на патриарх Кирил

БСП: Правител­с­т­вото да се раз­г­раничи!

• „Атака” и ВМРО поис­каха вицеп­ремиерът да се извини

БСП осъжда изказ­ването на Валери Симеонов по адрес на рус­кия Пат­риарх. Правител­с­т­вото да се раз­г­раничи от вицеп­ремиера”. С тази позиция левицата осъди обид­ното изказ­ване на вицеп­ремиера Валери Симеонов, изпъл­нено с лич­нос­тни нападки по адрес на рус­кия пат­риарх Кирил.

От ГЕРБ също, макар и не категорично, се раз­г­раничиха от думите на Симеонов: „Това е преценка на вицеп­ремиера, която е нап­равил в качес­т­вото си на лидер на НФСБ, докол­кото раз­бирам. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво няма такава позиция“, заяви депутатът от управ­ляващите Тома Биков. 

Не приемам пат­риар­хът на най-голямата правос­лавна цър­ква в света да е наречен измам­ник. Как може да се кажат думи, които един джихадист или дори ислямист не смее да ги каже?!“ С тези думи лидерът на “Атака“ Волен Сидеров се обърна към зрителите на БНТ по повод на изказ­ването на коалицион­ния си пар­т­ньор. Депутатите от “Атака“ и ВМРО вече под­писаха протес­тна дек­ларация срещу думите на Симеонов, но тези от НФСБ, чиито лидер е Симеонов, отказаха.

“Да обидиш главата на цър­к­вата, значи да обидиш Бог. Прег­лъщал съм много обиди по мой адрес, това обаче е недопус­тимо, Симеонов трябва да се извини“, добави още лидерът на “Атака“. “Ще помоля всички комен­татори, политици и всич­колози да спрат с услов­нос­тите. В средата на 19 век няма нация, ние сме заличени и никой не знае, че има бъл­гари. И това, че се освободихме, се дължи на Русия, която реши да помогне на хрис­тиян­с­ките поробени народи. Ако не беше рус­ката дър­жава, нямаше нито румънци, нито фин­лан­дци да учас­т­ват. Да, благодарим им, но, ако не беше решението на рус­кия император, те нямаше да дой­дат“, каза Сидеров. 

Запитан какво мисли за думите на рус­кия пат­риарх, политикът отвърна: “Не мога да давам оценка. Не съм тол­кова дорасъл. Всеки, който смята, че е тол­кова велик да го прави, е или ком­п­лек­сиран тип, или е много-много зле. Как ще давам оценка?! Това да не е мах­лен­ско кафене, в което да обсъж­даме кой влязъл и кой излязъл“.

 

Юрист-международник: Неп­рос­тима грубост, обида към чужд дър­жав­ник

Адвокат Владимир Шей­танов се опасява от меж­дународен скан­дал

Извес­т­ният юрист и бивш дип­ломат Владимир Шей­танов също раз­п­рос­т­рани мнение по повод думите на вицеп­ремиера Симеонов: „Тук обик­новените думи са без­силни.

Ще се огранича до прав­ната оценка:

Пуб­лично изказ­ване на вицеп­ремиер, съдър­жащо тол­кова многоб­ройни обидни квалификации и опозоряващи твър­дения, които не могат да бъдат доказани пред съд, против когото и да е, да не говорим — против главата на Рус­ката правос­лавна цър­ква, за дейс­т­вия в изпъл­нение на официални дър­жав­нически прерогативи, пред­с­тав­ляват квалифициран със­тав на деяние по чл.147 и чл.148 от НК на Репуб­лика Бъл­гария.

От гледна точка на меж­дународ­ното право, това е изк­лючително грубо нарушение на прин­ципа на меж­дународ­ната веж­ливост.

Нанесена е обида на официален гост, дър­жав­ник от изк­лючително висок ранг.

Това е неп­рос­тима грубост. Дър­жава, която уважава себе си и соб­с­т­вените си граж­дани, която е доказала, че е готова да зап­лати всяка цена, за да защити своето национално дос­тойн­с­тво, която се въз­питава под звуците на “Ленин­г­рад­ска сим­фония“ и “Вставай, страна огром­ная“, такава дър­жава няма да прег­лътне подобна позорна проява.

Бъл­гар­с­кото правител­с­тво ще получи протес­тна вер­бална нота от Рус­ката федерация. В нотата ще бъде взето отношение. Поведението на бъл­гар­с­кия вицеп­ремиер ще бъде квалифицирано най-вероятно като грубо неуважение, нарушаване на прин­ципите и нор­мите на меж­дународ­ното право.

Не бих се учудил, ако дейс­т­вията на вицеп­ремиера бъдат квалифицирани като отк­рито неп­риятел­ски акт.

Сигурен съм, че Рус­ката федерация ще поиска официално извинение от бъл­гар­с­кото правител­с­тво.

И Бъл­гария ще трябва да го под­несе, точно така както го под­несе Ердоган за сваления руски военен самолет преди няколко години.

Пос­ледиците ще бъдат сериозни, да не кажа катас­т­рофални за двус­т­ран­ните отношения.

Винов­никът ще слезе от власт, ще си отиде…, Но пос­ледиците ще останат да тег­нат на гърба на бъл­гар­с­кия народ.

Всеки народ си отговор­ността за своите дър­жав­ници и политици. Тук лично извинение от страна на винов­ника не е дос­татъчно. Дек­ларация на правител­с­т­вото, че се раз­г­раничава от дейс­т­вията на своя вицеп­ремиер, също няма да бъде дос­татъчна.

В дип­ломацията има неп­рос­тими неща.

Пуб­лич­ното неуважение и обиди от екрана на телевизията пред лицето на 7 млн. бъл­гари и още тол­кова в чуж­бина, не се прощава. Да не говорим, че не се заб­равя.

След пър­вия подобен казус, когато въп­рос­ният вицеп­ремиер обиди нем­с­кия евродепутат, този нов случай пред­с­тав­лява очевиден рецидив.

Репуб­лика Бъл­гария няма друг полезен дип­ломатически ход, освен незабавна оставка на въп­рос­ното лице, заради урон­ване името и прес­тижа на Бъл­гария, увреж­дане на двус­т­ран­ните отношения с Рус­ката федерация, за неиз­беж­ните негативни пос­ледици в политически, икономически и духовен аспект.

С подобен стил на управ­ление, ние твърдо кан­дидат­с­т­ваме за канав­ката на меж­дународ­ните отношения.

Много се надявам това да бъде чуто от пред­седателя на Съвета на Европейс­кия съюз. Да се отнасяш веж­ливо към гос­тите на дър­жавата е не само вековна традиция на бъл­гар­с­кия народ, но и задъл­жение по меж­дународ­ния обичай.

Не желая, не приемам, да изпит­вам исторически срам като бъл­гарин, заради подобен вицеп­ремиер… И да нося отговор­ност за неговите грехове…

А те са доста тежки за носене”, завър­шва юристът-междунардник, който преди време водеше делото за нес­п­равед­ливо обвинените бъл­гар­ски медици в Либия.