Джипитата недоволни от промените в наредба на министерството

Джипитата недоволни от промените в наредба на министерството

От Национал­ното сдружение на общоп­рак­тикуващите лекари негодуват (НСОПЛБ) срещу изменение и допъл­нение на Наредба № 8 от 2016 г. за профилак­тич­ните прег­леди и дис­пан­серизацията. Джипитата не приемат мотивите на здрав­ното ведом­с­тво за отх­вър­ляне на пред­ложението на НСОПЛБ, които МЗ е изложило в “Справка за отразяване на пред­ложенията и становищата“. Лекарите искат от МЗ да посочи примери за подобни алгоритми на поведение в други европейски страни. За да има проз­рач­ност и яснота за всички здрав­ноосигурени граж­дани нужно е МЗ да посочи кое е основанието да се пред­вижда и изс­лед­ване на гликиран хемог­лобин само при хората със скор над 20т., а не при всички със скор над 12, смятат лекарите. Според Сдружението промяната, която МЗ пред­лага, пос­тавя в нерав­нос­тойно положение всички останали хора с повишен риск спрямо тези със скор над 20т. Сдружението пред­лага при осигурена финан­сова въз­мож­ност при всички хора с FINDRISK над 12 т. вместо кръвна захар на гладно да се изс­ледва гликиран хемог­лобин, който се наз­начава от ОПЛ по време на годиш­ния профилак­тичен прег­лед, как­вато прак­тика същес­т­вува в други страни. Ако това не стане общоп­рак­тикуващите лекари искат пред­лаганите от МЗ промени да отпад­нат. Позицията на НСОПЛБ е, че пред­лаганите от МЗ и НЗОК промени в Наредба 8 с изк­лючение на раз­ширения обх­ват на гинекологични прег­леди, не са медицин­ски обос­новани. Според лекарите те дори не носят никаква полза за подоб­ряване здравето на бъл­гар­с­ките граж­дани. Джипитата призовават здрав­ното ведом­с­тво за дебат по темата.