Заради сделката за ЧЕЗ: „Оставка” и „Мафия” пред Министерския съвет

Заради сделката за ЧЕЗ: „Оставка” и „Мафия” пред Министерския съвет

През пос­лед­ните години групиров­ката ГЕРБ събираше милиарди от строител­с­тво на некачес­т­вени пътища и от нашето здравеопаз­ване, предуп­реди Елена Йон­чева

Протес­тът срещу сдел­ката за ЧЕЗ беше организиран предимно в социал­ните мрежи и подет от ПП “Въз­раж­дане“ и движението “Бъл­гар­ска пролет“ на Велизар Енчев. Хора от цялата страна бяха на митинга, скан­дираха “Оставка“, свидетел­с­тва БНТ. Преди ден и от БСП обявиха, че ще под­к­репят недовол­с­т­вото на граж­даните. Пред Минис­тер­с­кия съвет дой­доха Кор­нелия Нинова, Таско Ермен­ков и Елена Йон­чева. С викове „Оставка” и „Мафия”, както и свирки, протес­тиращите зат­вориха за кратко и движението по булевар­дите “Княз Ал. Дон­дуков“ и “Цар Освободител“ и опънаха тран­с­парант “Глас срещу ГЕРБ = на глас за Бъл­гария“. Те скан­дираха “Оставка“ и “Мафия“. Кор­дон от полиция беше заг­радил входа на Минис­тер­с­кия съвет.

Част от граж­даните носеха и напечатани плакати срещу сдел­ката на “Инер­ком Бъл­гария“ и соб­с­т­веникът й Гинка Вър­бакова. Друг плакат беше “Коруп­цията на ГЕРБ раз­г­рабва дър­жавата“. благодари и на хората от Видин и Северозапада, Варна и Бур­гас, Плов­див и Благоев­г­рад. Проб­лемът не е в коруп­цията, а в грабежа. Вече никой не си прави илюзията, че вие не седите зад Гинка от Пазар­джик, г-н Борисов, заяви още Нинова пред протес­тиращите. През пос­лед­ните девет години групиров­ката ГЕРБ събираше милиарди от строител­с­тво на некачес­т­вени пътища, милиарди от нашето здравеопаз­ване. Измис­лиха даже специална схема, наречена саниране, с която да грабят, заяви в реч пред протес­тиращите Елена Йон­чева. Тя напомни и за ограбеното специално съоръжение — оградата по границата. Групиров­ката ГЕРБ изкупува стратегически за нас и нашата национална сигур­ност обекти, предуп­реди Йон­чева и заяви, че ако днес е елек­т­рораз­п­ределението, утре ще бъде нещо друго. По думите й така ГЕРБ прев­ръщат “всеки един от нас в залож­ник“, а залож­ници ще бъдат и бъдещите поколения. Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова каза, че дош­лите на площада са смели, защото се осмеляват да поис­кат остав­ката на правител­с­т­вото. На протеста присъс­т­ват и други пред­с­тавители от БСП. Кос­тадин Кос­тадинов, лидер на “Въз­раж­дане“ и други пред­с­тавители внесоха в Минис­тер­с­кия съвет остав­ката на премиера Бойко Борисов. Политичес­ката пар­тия беше един от организаторите на протеста. Те бяха под­гот­вили остав­ката на премиера Борисов заради „коруп­цията, прев­зела всички нива на дър­жав­ното управ­ление, трай­ното и явно погаз­ване на национал­ните интереси и довеж­дането на нацията до със­тояние на демог­раф­ски апокалип­сис“. С тази оставка те приканиха Бойко Борисов да слезе долу, за да си я под­пише.

Както те обявиха — тя е готова за под­пис­ване, има и мотиви.