Анализатор: Хората са гневни, спокойствието на властта свърши

Анализатор: Хората са гневни, спокойствието на властта свърши

Математикът проф. Михаил Кон­с­тан­тинов и социологът Кънчо Стой­чев комен­тираха в ефира на Bulgaria ON AIR ситуацията в страната.

Истан­бул­ска кон­вен­ция, ЧЕЗ, убийс­тво при обир в Плов­див, редица оставки, лъв­чета от Раз­г­рад, НЗОК, обиден пат­риарх и кон­сул в Тур­ция, който не отп­раз­нува 3 март… тези и още скан­дали тресат дър­жавата и народа ни през пър­вите два месеца на годината. Днес са нас­рочени протести против правител­с­т­вото в цялата страна.

“Хубавото от тези скан­дали е, че видяхме, че има народ. Сега се протес­тира за всичко. Властта трябва да знае, че ѝ свърши спокойс­т­вието. Не може група от откъс­нати бюрок­рати да взимат решения за съд­бата на народа. Ако не си вземат поука от тези скан­дали – нищо добро не ги чака“, под­черта политичес­кият анализатор Михаил Кон­с­тан­тинов в сут­реш­ния блок на Bulgaria ON AIR.

“Когато срав­нително малки поводи водят от огромен общес­т­вен отз­вук, това означава, че някой се опитва да държи капака на кипящия чай­ник. И дори да може засега да го задържи, той рано или късно ще гръмне. Това, че не се вярва на властта е сим­вол за много дъл­бок проб­лем. Кол­кото повече управ­ляващите дрън­кат за успехите си, тол­кова по-зле за тях“, изтъкна пред Bulgaria ON AIR социологът Кънчо Стой­чев. Според проф. Кон­с­тан­тинов е въз­можно в нас­тоящата ситуация хората да гласуват за нов, антисис­темен политически субект.