Корнелия Нинова: Без референдум властта отново може да внесе Истанбулската конвенция

Спорният документ бе оттеглен с решение на Министерски съвет вчера

Правител­с­т­вото вчера оттегли спор­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция. В същото време мнозин­с­т­вото в НС с под­к­репата на ДПС отказа провеж­дането на Референ­дум по темата.

Минис­тер­с­кият съвет взе решение за оттег­ляне на законоп­роекта за ратификация на Кон­вен­цията, а премиерът Бойко Борисов изтъкна като аргументи общес­т­веното мнение и внесеното от ГЕРБ искане за тъл­куване в кон­с­титуцион­ния съд.

В пар­ламента ключово изказ­ване нап­рави лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова. Там тя заяви: „Истан­бул­с­ката кон­вен­ция бих раз­делила на две части: онази, без­с­пор­ната, която осъжда насилието над жени, деца и хора и по която нямаме никакви спорове.

Ние пред­ложихме такива закони.

Няма нужда някой да ни задъл­жава. Пред­ложихме на 18 януари промени в НК, които прев­ръщат домаш­ното насилие в прес­тъп­ление от общ харак­тер. Днес е 7 март и този законоп­роект не е видял бял ден. На 2 фев­руари пред­ложихме съз­даване на кризисни цен­т­рове във всички области. И този законоп­роект не се движи в НС. Какъв извод да си нап­равим?

Че бор­бата с насилието над жени и деца не е истин­с­ката цел на управ­ляващите.

Втората част на Кон­вен­цията, онази спор­ната — много пъти ни уверяваха, че не става въп­рос за никакъв трети пол, джен­дър и т.н. Става дума в чл. 3: „пол означава социално изг­радени роли, поведение, дей­ности и харак­терис­тики“, чл. 12: „страните пред­п­риемат необ­ходимите мерки за насър­чаване на промени в социални, кул­турни модели на поведение,  с цел изкореняване на стереотип­ните роли на жените и мъжете“, чл. 14: „Страните пред­п­риемат, където е под­ходящо, необ­ходимите стъпки за включ­ване на съоб­разен с раз­виващите се въз­мож­ности на учащите се учебен материал по въп­роси като рав­нопос­тавеност между жените и мъжете, нес­тереотипни роли на пола“. По-лошото е, че в обяс­нител­ния док­лад към Кон­вен­цията, всичко това много ясно и категорично е разяс­нено по след­ния начин: „определени групи физически лица могат също да се сблъс­кат с дис­к­риминация, въз основа на тях­ната полова иден­тич­ност, което означава, че полът, с който те се иден­тифицират не е в съот­вет­с­т­вие с пола, който им е отреден по рож­дение. Това включва някои категории лица, като нап­ример транс­сек­суал­ните лица, травес­тити и други групи от хора, които не отговарят на това, което общес­т­вото е определило като принад­лежащо към категорията на „мъжете“ или „жените“.

Тези цитати отговарят едноз­начно на въп­роса говори ли се за трети пол. Ние не сме против тези раз­лични хора. Но сме против това да се прев­ръща в задъл­жителна норма на обучение на децата ни. И тук става въп­рос

за национални цен­ности, семейни цен­ности, за народоп­сихология и за спасяване на бъл­гар­с­ките деца.

Заради тези тек­с­тове Кон­вен­цията не е ратифицирана от Хър­ватия, Чехия, Унгария, Лат­вия, Литва, Люк­сем­бург и Великоб­ритания. Нещо повече – няма автоматично задъл­жение да я под­пишем. Нашата позиция е една и не е променена от 2013 година, когато нашият вън­шен минис­тър Крис­тиан Вигенин е инфор­мирал пар­ламента, че поради тези спорни тек­с­тове не би тряб­вало да се прис­тъпва към ратифициране на Кон­вен­цията.

Спорът тук не е европейци-антиевропейци. Спорът е – европейци спорят помежду си за европейски и национални цен­ности. С риска да зас­танем в противоречие с политичес­кото си семейс­тво, зас­танахме на страната на тези над 70%, които не одоб­ряват Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Заявихме категорично, че пред­с­тав­ляваме бъл­гар­с­кия народ в бъл­гар­с­кия пар­ламент и в европейс­кия и ще се съоб­разяваме с неговите интереси.

Управ­ляващите кого попитаха? Кого пред­с­тав­ляваха, когато решиха да внесат Кон­вен­цията и да я под­к­репят?

Аргумент на управ­ляващите да не искат референ­дум е да не се хар­чат излишни пари. Управ­ляващите изхар­чиха стотици милиони за какво ли не. Но не искат да се изхар­чат тези пари, за да се пита народът. Причината не е в парите, а друга – когато народът вед­нъж се произ­несе с „не“ на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, този въп­рос се зат­варя завинаги и те не могат да го внасят отново и отново. От това искат да избягат — от народ­ната воля и зат­варянето на темата. Без референ­дум ще я внесат отново, когато по думите на Борисов – се пос­тигне кон­сен­сус. От името на „БСП за Бъл­гария“ инфор­мирам, че кон­сен­сус и съг­ласие от наша страна по тази тема няма да получат при никакви условия.