Кандидатите за шеф на комисията 'Антикорупция' готови да се явят на тест за почтеност

Кандидатите за шеф на комисията 'Антикорупция' готови да се явят на тест за почтеност

Депутатите от пар­ламен­тар­ната комисия за борба с коруп­цията изс­лушаха кан­дидатите за пред­седател на новата Комисията за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво, станала популярна като комисията “Антикоруп­ция“. Тя ще следи лицата, заемащи висши пуб­лични длъж­ности, припомни Офнюз. Кан­дидатите са двама — Пламен Геор­гиев и Николай Николов. По време на изс­луш­ването им и двамата заявиха, че са готови да се явят на тест за поч­теност, какъвто в закона е заложен само за служителите в новия орган, но не и за членовете на ръковод­с­т­вото. Добре е и членовете на комисията доб­роволно да се под­ложат на такава проверка, заяви Николов и под­черта, че ако бъде изб­ран за ръководител, такива тес­тове ще се правят за новоназ­начените служители и при съм­нения за непоч­теност по отношение на вече работещите в комисията. Минавал съм на полиг­раф, имам готов­ност да мина тест за поч­теност. Аз съм готов да се явя пред комисията на пар­ламента за проверка по критериите, изработени от нас. Иначе би било дис­к­редитиращо пред­седателя да се яви на проверка пред себе си, обясни Геор­гиев. И двамата кан­дидати бяха категорични, че ако бъдат изб­рани, биха обмис­лили да пред­ложат другия претен­дент за свой замес­т­ник. Пламен Геор­гиев обаче обяви, че ако не бъде изб­ран за пред­седател, няма да стане замес­т­ник, а ще се върне да работи като прокурор.

Част от идеите, които Геор­гиев и Николов пред­с­тавиха пред депутатите по време на заседанието, се припок­риваха