БСП настоява прокуратурата да провери произхода на средствата, с които “Инерком България“ купува ЧЕЗ

БСП настоява прокуратурата да провери произхода на средствата, с които “Инерком България“ купува ЧЕЗ

Пред­с­тавители на БСП внесоха сиг­нал в прокуратурата за приватизацията на ЧЕЗ, съобщи БТА. От пар­тията нас­тояват прокуратурата да провери и произ­хода на сред­с­т­вата, с които “Инер­ком Бъл­гария“ кан­дидат­с­тва за закупуването на. Внасяме три молби към глав­ния прокурор. На първо място нас­тояваме да се извърши проверка на произ­хода на сред­с­т­вата, с които “Инер­ком Бъл­гария“ кан­дидат­с­тва за закупуването на ЧЕЗ, уточни зам.-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков на влизане в сградата на Съдеб­ната палата. Съб­рали сме цялата докумен­тация за начина, по който е приватизирано ЧЕЗ на два етапа — през 2004 и 2012 г. По отношение на продаж­бата на 33 % от второто правител­с­тво на Борисов през 2012 г. ние питаме прокуратурата дали всичко това е нап­равено законосъоб­разно, тъй като считаме, че има нарушени стратегически документи на страната, предуп­реди Зар­ков.

Той уточни, че са нарушени две енер­гийни стратегии на Бъл­гария и основно стратегията за приватизация на елек­т­рораз­п­ределител­ните дружес­тва, където ясно било записано, че страната ни трябва да запази поне 33 процента от тези дружес­тва, за да знае какво се случва там.

На трето място питаме прокуратурата какво се е случило с образувано досъдебно произ­вод­с­тво през 2013 г. срещу неиз­вес­тен извър­шител — длъж­нос­тно лице на ЧЕЗ „Раз­п­ределение Бъл­гария”, че не е положил дос­татъчно грижи за ръководенето, управ­лението и стопанис­ването на имущес­т­вото, от което са пос­лед­вали големи щети, каза депутатът от левицата, цитиран от БТА.