Васил Василев: Православието прави братството ни с Русия нерушимо

Васил Василев: Православието прави братството ни с Русия нерушимо

• Великата страна приема, че основите на ней­ната вяра, на ней­ната духов­ност, а това значи и на ней­ната цивилизация са положени благодарение на Бъл­гария

• Вярата е раз­палила необик­новения взрив на солидар­ност, без­п­ример­ната храб­рост, благодарение на които идва Свободата

Пред­седателят на Общобъл­гар­ски комитет „Васил Лев­ски” Васил Василев пуб­ликува вчера в „Епицен­тър” анализ за визитата на Негово светей­шес­тво Мос­ков­с­кият и на цяла Русия Пат­риарх Кирил: „За какво дойде Всерусийс­кият пат­риарх Кирил в Бъл­гария? Да учас­тва в тър­жес­т­вата за 140-годишнината от Освобож­дението?

Това може да е поводът, не причината. Такова посещение, от такъв ранг, в такъв момент не е никога протоколно. То имаше много по-дълбок смисъл, който властта така и не раз­гада. Може и да се е прес­т­рувала, че не го раз­бира, защото пос­ланието не можеше да й хареса. Тя пред­почете стан­дар­т­ните клишета за магис­т­рали и милиони, чиято без­съдър­жател­ност отразяваше лип­сата на интерес или на интелект.

Пос­ланието на Русия се съдър­жаше в две изречения на пат­риарх Кирил. “Без бъл­гар­с­кото правос­лавие нямаше да има руско правос­лавие. Чрез бъл­гар­с­кото правос­лавие рус­кият народ получи основите на правос­лав­ната вяра от Бъл­гария. “

Гор­дата и могъща Русия обяви, че има неиз­мерим морален дълг към Бъл­гария. Не само ние към нея, не, и тя има дълг към нас. При това приз­нанието идва от духов­ната власт, от непок­латимата сила.

Ние сме братя, несъм­нено, но в случая не сме по-малкия брат. Вярно, те са порас­нали неимоверно, станали са огромни, нап­равили са гиган­т­ски крачки нап­ред, преодолели са чудовищни изпитания и са излизали по-могъщи след всяко. Но пър­вите къл­нове на тях­ната мощ, на нес­ломимия им дух, на съзидател­ната им природа, на нрав­с­т­веното им величие идват от нас. С хилядолетно закъс­нение Русия изразява своята благодар­ност. За първи път великата страна приема, че основите на ней­ната вяра, на ней­ната духов­ност, а това значи и на ней­ната цивилизация са положени благодарение на Бъл­гария.

Това е небивало приз­нание. Истината е била извес­тна, но е била прик­ривана. Ние сме я чув­с­т­вали, но не сме могли да я докажем. Те пък не са я обявявали. При нас тя е била изпепелена и пог­ребана от поробителите. При тях е била пазена като дър­жавна тайна от князе,царе и императори, от бол­шевики, комунисти и демок­рати. Досега.

Тази истина показва защо брат­с­кото чув­с­тво е нерушимо.

Тя обяс­нява и Освободител­ната война. Не само със­т­раданието към изт­реб­вания бъл­гар­ски народ е раз­палило необяс­нимия, необик­новен взрив на солидар­ност, самопожер­т­вовател­ността, без­п­ример­ната храб­рост, благодарение на които идва Свободата. Вой­ната е след­с­т­вие на чув­с­т­вото на дълг и приз­нател­ност, вкоренени от правос­лавието в рус­кия човек. Рус­наците не са могли да оставят в роб­с­тво народа, който им е дал вярата.

Няма да го изос­тавят и сега.

Това е пос­ланието”, завър­шва тек­ста си общес­т­веникът.