Бойко Пенков: В Здравната каса има сбъркана счетоводна политика

Бойко Пенков: В Здравната каса има сбъркана счетоводна политика

Счетовод­ната политика на Национал­ната здравно-осигурителна каса (НЗОК) е обър­кана, а проб­лемите с дъл­говете към чужди фон­дове не са от скоро, заяви по БНТ зам.-министърът на здравеопаз­ването Бойко Пен­ков.

При положение, че реално вече всички знаят колко са задъл­женията към чужди здрав­ноосигурителни инс­титуции, в официал­ния годишен счетоводен отчет на НЗОК фигурираше чис­лото 7,5 милиона, което е категорично невярно, припомни Пен­ков. Той смята, че вът­реш­ните правила трябва да се коригират, за да се знаят какви са задъл­женията. Според зам.- минис­търа дали те са платими е друг въп­рос.

През тази година нямало да има проб­лем с плащането на задъл­женията към чуж­дите инс­титуции, защото в бюджета на НЗОК са пред­видени 73 млн. лв., смята Пен­ков. Това според него са парите, които инс­титуцията е пред­ложила на сдружението на гер­ман­с­ката каса, на авс­т­рийс­ката каса и на другите по-малки каси, да бъдат раз­п­латени. Става въп­рос за раз­с­рочени плащания за 2018 г., уточни зам.-министърът. – След­ващата стъпка ще бъде да се проведат поредица от срещи, за да може да се нап­рави по-добро планиране с другите инс­титуции на плащанията, така че да се изчис­тят всички задъл­жения на НЗОК, обясни още той. Пен­ков комен­тира, че за първи път в пос­лед­ните години касата има такова нарас­т­ване на приходите. Той изчисли, че става въп­рос за над 400 млн. лева, които ще дадат въз­мож­ност след преговори с Бъл­гар­с­кия лекар­ски съюз да се променят някои цени на лекар­с­тва и услуги, които не са били променяни от десетилетие. С част от парите ще бъдат изп­латени задъл­женията към чуж­дес­т­ран­ните каси. Той съобщи, че от тук нататък ще се плаща за добре свър­шена работа.

Повече пари – по-добро качес­тво — това е, което може да се нап­рави за извън­бол­нич­ната помощ. Няма смисъл да плащаме за скъп бол­ничен прес­той, когато нещо може да се случи у нас. Трябва да се нап­рави преос­той­нос­тяване на тази услуга навън, заяви още Пен­ков.