Юристи: Няма основание д-р Димитров да бъде съден за убийство

Юристи: Няма основание д-р Димитров да бъде съден за убийство

България се вдигна в защита на лекаря, защитил семейството ми собствеността си

От това, което се знае пуб­лично за стрел­бата в Плов­див, няма никакви основания д-р Иван Димит­ров да бъде съден за убийс­т­вото на рецидивиста Георги Джевизов, тъй като става дума за неиз­бежна отб­рана, обединиха се в студиото на Би Ти Ви бив­шият вът­решен минис­тър Емануил Йор­данов, адв. Димитър Мар­ков­ски и Юлиан Ангелов от ОП/ВМРО, чиято пар­тия нас­тоява за законови промени по отношение на защитата на живота и здравето. Това е учеб­никар­ски пример по упраж­няване на неиз­бежна отб­рана, под­черта Мар­ков­ски. По думите му даже да бъде установено, че д-р Димит­ров е притежавал незаконно оръжие, това ще е със­тав на друго прес­тъп­ление, за което би тряб­вало да получи условна присъда. Крайно време е хората у нас да раз­берат, че мяр­ката за неот­к­лонение не е част от наказанието. Мяр­ката за неот­к­лонение по закон има за цел да поп­речи на обвиняемият да се укрие или да извърши друго прес­тъп­ление – пред­с­тавете си как док­торът ще се укрие, при положение, че работи, има жена, има две малки деца, комен­тира Йор­данов. Според него мяр­ката за неот­к­лонение се изпол­зва за получаване на самоп­риз­нания и за ограничаване на правото му на защита. Той припомни, че през 1997 г. е имало раз­ширяване на полето на неиз­беж­ната самоот­б­рана, но КС е отменило почти всички тек­с­тове и затова сега промените в тази посока трябва да са съоб­разени с решението. Човек трябва да знае, че спокойно може да защити своето имущес­тво без да има страх, че ще бъде съден, под­черта Ангелов. И тримата – депутат и двама юристи, бяха категорични, че биха реагирали като д-р Иван Димит­ров, ако бъдат напад­нати в семей­ния си дом. Това, което ме въз­мущава е, че този човек е дър­жан три денонощия – излезе инфор­мация, че мяр­ката му ще бъде раз­г­ледана едва в сряда, без Прокуратурата да обясни и на протес­тиращите, и на близ­ките му какво налага това задър­жане да продължи тол­кова дълго, заяви за Радио „Фокус” — Плов­див адвокат Михаил Еким­джиев. По думите му смисълът на това задър­жане е, ако има съм­нения, че д-р Иван Димит­ров доб­роволно няма да се яви в сряда на съдеб­ното заседание, това да гаран­тира явяването му. Човекът е с чисто съдебно минало, добра професия, явно уважаван специалист в града, няма никакви данни, че ще се укрие, добави правозащит­никът. Според него Прокуратурата, вместо да го държи четири дни, можеше да му връчи една призовка, или ако има задър­жане, то да е въз­можно най-кратко. А сега, вероятно заради праз­ниците и служеб­ния ком­форт, четири денонощия му се нарушава основно кон­с­титуционно право, комен­тира адвокат Еким­джиев. Според него именно това е безоб­разието. Фак­тите просто не се поз­нават и затова Прокуратурата дължи инфор­мация за тях на хората при такова голямо общес­т­вено нап­режение, заяви юрис­тът. От прокуратурата трябва да обяс­нят защо го правят, а не да го правят, защото имат право на това, добави Еким­джиев.

И вчера плов­див­чани излязоха в под­к­репа на д-р Иван Димит­ров. Голяма е общес­т­вената под­к­репа за плов­див­с­кия лекар Иван Димит­ров, който зас­т­реля крадец, нах­лул в дома му, свидетел­с­тва БНТ. Много хора във Фейс­бук го под­к­репиха, а от два дни в Плов­див започ­наха протести в негова защита заради задър­жането му за 72 часа по обвинение в убийс­т­вото на крадец, нах­лул в дома му. Миналата сед­мица док­тор Иван Димит­ров зас­т­реля при обир в дома си криминално проявения и осъж­дан за кражби Жоро Джевизов. Плов­див­чани се обявиха в под­к­репа на правото човек да защитава имущес­т­вото и дома си. Близо 1 000 души се съб­раха пред сградата на Второ районно управ­ление в защита на д-р Димит­ров, предаде Радио „Фокус“ – Плов­див. Към протеста се присъединиха и так­симет­рови шофьори. Хората скан­дираha “Свобода за д-р Иван Димит­ров“. В протеста учас­т­ваha много негови приятели, пациенти, общес­т­веници, колеги, също и феновете на двата плов­див­ски фут­болни отбора – “Локомотив” и “Ботев” Плов­див. Те нас­тояват д-р Иван Димит­ров да бъде освободен, да има поп­равки в Наказател­ния кодекс, за да може хората да защитават своята соб­с­т­веност. Законът да бъде сведен до много по– елемен­тарни тъл­кувания, домът като цяло да е неп­рикос­новен и това да е ясно казано, поис­каха протес­тиращите. Според адвоката на д-р Димит­ров той е дейс­т­вал в условия на неиз­бежна самооот­б­рана. В под­к­репа на лекаря се обединиха от лекар­с­ките и пациен­т­ски организации. Протести в под­к­репа на док­тор Димит­ров имаше пред Съдеб­ните палати в София и в Стара Загора. Протес­тиращите нас­тояват за незабав­ното освобож­дение на д-р Димит­ров и за промяна в законодател­с­т­вото, която да гаран­тира, че хората, защитили семейс­т­вото и имущес­т­вото си, няма да под­лежат на наказателна отговор­ност.