Велик Занчев: Внедряваме интелигентни транспортни системи

Велик Занчев: Внедряваме интелигентни транспортни системи

Така държавните дружества в сектора ще се управляват по-добре, заяви заместник-министърът

С внед­ряването на интелиген­тни тран­с­пор­тни сис­теми гаран­тираме доб­рото управ­ление на дър­жав­ните дружес­тва и предос­тавяме мак­симално добра услуга. Това заяви заместник-министърът на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Велик Зан­чев по време на отк­риването на пър­вата кон­ферен­ция „Тран­с­порт и логис­тика“. Форумът се организирана от Индус­т­риален клъс­тер „Сред­ногорие“ и е под пат­ронажа на Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията.

Заместник-министър Зан­чев даде за пример успеш­ното управ­ление на биз­нес процесите, чрез внед­рената сис­тема за управ­ление и планиране на ресур­сите в НК „Железопътна инф­рас­т­рук­тура“, ДП „Прис­танища инф­рас­т­рук­тура“ и БДЖ-Товарни превози.

Един от нашите приоритети е изг­раж­дането на интер­модални тер­минали в близост до индус­т­риал­ните зони“, заяви още Зан­чев.

По отношение на железопът­ната инф­рас­т­рук­тура и ней­ната модер­низацията с европейски сред­с­тва, заместник-министърът отбеляза, че паралелно с линей­ната инф­рас­т­рук­тура, се изг­раж­дат сис­теми за сиг­нализация и телекомуникация, и се внед­рява Европейс­ката сис­тема за управ­ление на железопът­ния трафик (ERTMS). „Така осигуряваме не само безопас­ността на железопът­ния тран­с­порт, но и качес­т­вото на пред­лаганата услуга“, добави още той.

Свър­заността на Запад­ните Бал­кани и завър­ш­ването на коридори 4, 8 и 10 е водеща тема през пос­лед­ните месеци и основен приоритет за Бъл­гар­с­кото пред­седател­с­тво и Европейс­кия съюз. Очак­ваме в скоро време да бъдат взети кон­к­ретни решения за реализиране на оставащите отсечки по тези нап­рав­ления, тъй като те са важни за осъщес­т­вяване на тран­с­пор­т­ните връзки между Европа и Азия“, под­черта още Велик Зан­чев.

В пър­вия панел на събитието дирек­торът на дирек­ция „Национална тран­с­пор­тна политика“ в Минис­тер­с­т­вото на тран­с­порта, инфор­мацион­ните тех­нологии и съоб­щенията Димитър Савов пред­с­тави презен­тация на тема „Съв­ремен­ната тран­с­пор­тна политика на Бъл­гария“. В нея той нап­рави съпос­тавка на приоритетите в европейс­ката и национал­ната тран­с­пор­тна политика, както и набеляза инс­т­румен­тите за раз­витие на Тран­сев­ропейс­ката тран­с­пор­тна мрежа.

В същата сесия „Национални предиз­викател­с­тва и пер­с­пек­тиви“, управителят на БДЖ-Товарни превози Любомир Илиев, запозна учас­т­ниците със стратегията за дъл­гос­роч­ния хоризонт пред раз­витието на железопът­ния тран­с­порт.