Димитър Манолов се обяви против ратифицирането на Истанбулската конвенция

Димитър Манолов се обяви против ратифицирането на Истанбулската конвенция

“Галъп“: 58 % са против Истанбулската конвенция

Президен­тът на КТ “Под­к­репа“ Димитър Манолов обяви, на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на син­диката, че е против ратифицирането на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция, съоб­щава БТА.

Той смята, че хубавото на шума около Истан­бул­с­ката кон­вен­ция е, че можем да видим като общес­тво, което е част от ЕС, случ­ващото се с нравите в момента. Манолов вижда ситуацията като във вица, който описва раз­ликата между либерализъм и пос­т­модерен либерализъм, като между стол и елек­т­рически стол. По думите му сегаш­ната сис­тема мачка по всички въз­можни начини белия хетеросек­суален хрис­тиянин.

Манолов заяви още, че е добра идеята за борба с насилието срещу жени, защото насилието е сериозен проб­лем. Той обаче цитира изводи от статис­тика, според която в хомосек­суал­ните двойки насилието се случва по същия начин и със същата чес­тота като в хетеросек­суал­ните. Не мога да се съг­лася като човек, който вероятно е пат­риар­хално въз­питан, когато отс­тъпя място на жена в трам­вая, да бъда третиран като бяла мъжка хетеросек­суална шовинис­тична свиня, комен­тира той. Според лидера на КТ “Под­к­репа“ не е ясно и доколко Бъл­гария е в със­тояние да изпълни изис­к­ванията на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция и няма ли кон­вен­цията да натовари допъл­нително “силно немощ­ната ни социална сис­тема“. Истан­бул­с­ката кон­вен­ция налага и въвежда тран­с­г­ранични инс­титуции, овлас­тени до без­к­рай, които ще се произ­насят и ще правят изводи и те са от хора, които никой не е избирал, предуп­реди Манолов. В ЕС, в който трябва да бъдем единни в многооб­разието си, всеки народ има своите особености и трябва да прецени какво пасва на неговите традиции, нрави, как и в какво да бъдат образовани децата му, заяви още Манолов, цитиран от Епицен­тър.

Каре:

Огром­ната част от пъл­нолет­ните бъл­гари се оказ­ват във­лечени в дебата за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Сериозно е неодоб­рението към документа. Други теми от пуб­лич­ния дебат в пос­лед­ните дни обаче срещат одоб­рение — нап­ример, провер­ките на ком­петен­т­ните органи в раз­лични сек­тори, са част от изводите от изс­ледовател­с­ката прог­рама на “Галъп интер­нешънъл“, независима от вън­шно финан­сиране. 86 % от бъл­гарите са чули за Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Това на прак­тика означава всички. Сред чувалите 58 % не одоб­ряват Бъл­гария да я приеме, а 19 % одоб­ряват Бъл­гария да приеме документа. Съот­ношението е приб­лизително три към едно. Останалите се колебаят. Във всички социални групи преоб­ладава отрицанието. Извес­тно изк­лючение са привър­жениците на ГЕРБ, където близо една трета приемат кон­вен­цията, а две пети все пак я отх­вър­лят, показ­ват дан­ните на „Галъп”. Общият имидж на кон­вен­цията е негативен за бъл­гарите.