Сириец фармацевт с наш паспорт – мозъкът за износа на лекарства

Сириец фармацевт с наш паспорт – мозъкът за износа на лекарства

Магистър-фармацевт от Сирия, но с бъл­гар­ски пас­порт е организаторът на схемата за пране на пари чрез реек­с­порт на лекар­с­тва, раз­бита от ГДБОП и прокуратурата в петък. Полицията се е занимавала с него и преди, но за други прес­тъп­ления. Една от основ­ните фирми, раз­с­лед­вани за паралелен износ на лекар­с­тва, е генерирала оборот за над 90 млн. лв. за миналата година. 7 души ще бъдат обвинени за докумен­тни прес­тъп­ления и пране на пари. Задър­жани са за 72 часа с пос­танов­ление на прокурор. Очаква се специализираният наказателен съд да реши дали ще ги остави в ареста. Над 20 души са раз­пит­вани в ГДБОП след арес­тите на обвиняемите. Преди време сириецът, който е мозъкът на схемата, работил в столична аптека. Род­нините му също са свър­зани със здравеопаз­ването. Съз­дал кон­такти в бол­ници и поз­навайки пазара на лекар­с­тва, той изг­радил стройна струк­тура, която включва тър­говци и док­тори, за да се снаб­дява с раз­лични медикаменти, които на Запад струват до 4 пъти по-скъпо, включително и за лечение на онкоболни, комен­тира Днес.бг. Лекари, включително и управители на бол­ници му продавали лекар­с­тва, платени от здрав­ната каса за пациен­тите им. След това стоката е оставяна в склад, преди да потегли за Европа. Имало и пациенти, на които по документи са изпис­вани лекар­с­т­вата. Хората обаче били категорични, че не са ги получавали и дори не знаели, че страдат от болестта, която се лекува с тях. Специал­ното звено в ГДБОП, което работи по здравеопаз­ването, раз­с­ледва още няколко случая с паралелен износ на лекар­с­тва.

В събота от прокуратурата и МВР раз­к­риха под­роб­ности за акцията по време на която са проверени над 60 аптеки, бол­ници и офиси в София, Шумен, Слив­ница и Плов­див. Лекар­с­тва за десетки милиони левове, под­гот­вени за реек­порт, са иззети от раз­с­лед­ващите. В бан­кови трезори, наети от двама от обвиняемите, са отк­рити над 450 000 лв. Само за година групата изнесла от страната 80 млн. опаковки лекар­с­тва. Бол­нич­ният шеф, който също е в ареста, е бил хванат да носи кашон с лекар­с­тва, изписани само по документи на болни. Едната схема е била изписани на бол­ните скъпи лекар­с­тва да се изнасят от бол­ниците, да се преопаковат в склад и да се продават в чуж­бина. Дефицитни препарати за деца и онкоболни са били изваж­дани и от аптеки, като по документи са се водели изписани на кон­к­ретни хора. Много от лекар­с­т­вата, които са се изнасяли, не могат да се отк­рият в аптеч­ната мрежа. Някои от тях са инжек­ционни раз­т­вори, други са в инхалационна форма за астма. Има вак­сини за хепатит Б.