Президентът на визита в Париж, предстоят срещи с Макрон, шефката на ЮНЕСКО и френския бизнес

Президентът на визита в Париж, предстоят срещи с Макрон, шефката на ЮНЕСКО и френския бизнес

Дър­жав­ният глава Румен Радев замина на работно посещение във Фран­ция по покана на президента Еманюел Мак­рон, съоб­щиха от президен­т­с­кия прес­сек­ретариат.

Визитата, която ще продължи до 6 декем­ври, е продъл­жение на диалога на най-високо рав­нище между Бъл­гария и Фран­ция след срещата на двамата президенти в двореца “Евк­синог­рад“ през август т.г.

Румен Радев и Еманюел Мак­рон ще проведат среща в Елисейс­кия дворец, във фокуса на която се очаква да бъдат двус­т­ран­ното икономическо и инвес­тиционно сът­руд­ничес­тво, пар­т­ньор­с­т­вото в сферата на отб­раната и сигур­ността, образованието и кул­турата, както и теми от днев­ния ред на Европейс­кия съюз.

Президен­тът Радев ще посети Европейс­ката кос­мическа аген­ция и ще раз­говаря с ней­ния дирек­тор Йохан Вьор­нер, след което ще се срещне с пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката общ­ност във френ­с­ката столица.

На 5 декем­ври дър­жав­ният глава ще проведе работна среща в сградата на бъл­гар­с­кото посол­с­тво с пред­с­тавители на френ­с­кия биз­нес и ще пред­с­тави въз­мож­нос­тите за инвес­тиции в Бъл­гария.

В Париж Румен Радев ще се срещне с генерал­ния дирек­тор на ЮНЕСКО Одре Азуле, както и с генерал­ния сек­ретар на Организацията за икономическо сът­руд­ничес­тво и раз­витие Анхел Гурия.

На 6 декем­ври президен­тът Румен Радев ще посети базата на френ­с­ките Воен­новъз­душни сили в Сен-Дизие и ще изпълни полет на изт­ребител “Рафал“.

Поканата към бъл­гар­с­кия дър­жавен глава беше отп­равена по време на посещението на президента Еманюел Мак­рон през август т.г. в Бъл­гария.