Болницата в Белоградчик е пред затваряне

Поредна бол­ница в страната е пред зат­варяне – лечеб­ницата в Белог­рад­чик. Причината отново е недос­тиг на финан­сиране. Медицин­с­ките работ­ници не са получавали зап­лати от август миналата година и вече обмис­лят колек­тив­ната си оставка.

Задъл­женията на лечеб­ното заведение са на обща стой­ност около 800 хил. лв. – 500 хил. се дъл­жат на дос­тав­чици, а 300 хил. на пер­сонала. Бол­ницата е един­с­т­вената за четири общини и е добре оборуд­вана. Причината за ней­ните задъл­жения е, че преминалите болни са под необ­ходимия лимит. Пер­соналът не може да промени това дори ако работи на 150 %, комен­тира Би Ти Ви. От няколко дни лечеб­ното заведение приема само спешни случаи. Регионът е със зас­таряващо и бедно население и алтер­нативата за пътуване до Видин и Мон­тана не е прием­лива. Пред­с­тавители на Район­ната здравна инс­пек­ция и на Здрав­ната каса се срещ­наха, които са готови вече да подадат молби за напус­кане. Медиците не са получавали зап­лати от година и половина. Има заведени 25 дела срещу здрав­ното заведение, заради което са наложени запори на бол­ницата в Белог­рад­чик. Лекари и медицин­ски сес­три отдавна напус­кат, зак­рити са и отделения. Ако всички подадат колек­тивно молба за напус­кане, бол­ницата ще бъде зат­ворена. Сградата раз­полага с всичко необ­ходимо за едно лечебно заведение. Хора от няколко общини ще останат без лекар­ска помощ, защото най-близките бол­нични заведения във Видин и Мон­тана са на повече от 50 км, а живеещите са предимно въз­рас­тни и без­работицата е висока. От Общината пред­лагат като временно решение да изтег­лят кредит от 150 000 лева, който се очаква да бъде преведен в средата на месеца, който обаче ще дос­тигне за едва половината от зап­латите. Затова от Белог­рад­чик призовават за трайно решение и намеса на дър­жавата. Без помощ от дър­жавата, лечеб­ното заведение е обречено.