Какво ще е времето през декември

Какво ще е времето през декември

Декем­ври ще започне с много динамично време. Под влияние на серия средизем­номор­ски цик­лон, преминаващи през страната или близко до нея, ще се съз­дават валежни обс­тановки. Има условия за значителни валежи. Такава е прог­нозата за времето през пър­вия зимен месец на Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология.

През пър­вите дни от месеца ще духа умерен, в източ­ните райони и северно от планините и временно силен юг-югозападен вятър и тем­пературите ще бъдат високи. Валежите ще са от дъжд. Към 45 декем­ври от север-северозапад ще нах­луе студен въз­дух. Тем­пературите ще се понижат и дъж­дът ще премине в сняг. През пос­лед­ните дни от десет­д­невието тем­пературите относително ще се повишат, но ще останат по-ниски от обичай­ните. Отново ще има валежи, предимно от сняг. Динамично ще се задържи времето през второто десет­д­невие. През повечето дни тем­пературите ще останат по-ниски от обичай­ните. Около 1213 декем­ври и в края на десет­д­невието отново ще има валежи, в по-голямата част от страната, предимно от сняг. В началото, в средата и в края на третото десет­д­невие отново има вероят­ност за валежи. Месеч­ната сума на валежите ще бъде над нор­мата, която в по-голямата част от страната е между 40 и 60 л/кв.м, в планините и най-южните райони – между 70 и 120 л/кв.м.

Тази година през декем­ври се очаква сред­ната месечна тем­пература да бъде около и под нор­мата, която в Северна Бъл­гария и високите полета е 01˚, в Гор­нот­ракийс­ката низина – 23˚, по Чер­номорието и в най-южните райони – около 4˚, в планините — от минус 8 до минус 3°. Най-ниските тем­ператури през месеца ще бъдат между минус 15° и минус 10°, по Чер­номорието – около минус 7°, а най-високите – между 10° и 15°, в районите чув­с­т­вителни на южен вятър до 18°. В началото на декем­ври Слън­цето в София изг­рява в 7 ч. и 37 мин. и залязва в 16 ч. и 54 мин. Продъл­жител­ността на деня е 9 ч. и 17 мин. В края на месеца Слън­цето изг­рява в 7 ч. и 57 мин. и залязва в 17 ч. и 3 мин. Продъл­жител­ността на деня е 9 ч. и 6 мин. Фазите на Луната през месеца са: 3.12 – пъл­нолуние, 10.12 – пос­ледна чет­върт, 18.12 – новолуние, 26.12 – първа чет­върт.

Аст­рономичес­ката зима започва на 21 декем­ври в 18 часа и 28 минути.

В метеорологично отношение декем­ври е пър­вият зимен месец. Преоб­ладава облач­ното и мъг­ливо време. Студените нах­лувания от север на арк­тичен въз­дух зачес­тяват и вали сняг. Сред­ният брой на дните със снежна пок­ривка в Северна Бъл­гария е 1015, в Южна – 45. При нах­лувания на топъл въз­дух от югозапад тем­пературите се повишават и се наб­людават т. нар. „пов­рати на топ­лина”. Валежите в срав­нение с другите месеци са срав­нително малко, особено в Дунав­с­ката рав­нина. Сред­ният брой на мрач­ните дни е от 9 до 14, на ясните — от 2 до 4, а на мъг­ливите в рав­нин­ните райони — от 7 до 12.