Мая Манолова: Мораториумът върху нови лекарства установява статуквото

Мая Манолова: Мораториумът върху нови лекарства установява статуквото

Омбудсманът ще сезира Конституционния съд, ако временната забрана бъде гласувана в парламента

Тези, които пред­лагат мораториума върху въвеж­дането на нови лекар­с­тва, харес­ват сегаш­ното положение и лишават от надежда за живот бъл­гар­ски граж­дани. Особено в случаите, в които те раз­читат един­с­т­вено на новите лекар­с­тва, заяви по БНТ вчера омбуд­с­манът Мая Манолова. Тя заяви, че е готова инс­титуцията й да се натовари със задачата да се внасят в съда молби за започ­ване на произ­вод­с­тво в несъс­тоятел­ност срещу фалиращ работодател от името на работ­ниците, които не са си получили зап­латите. Една от най-оспорваните точки около новия бюджет на касата е решението да бъде въведен мораториум върху иноватив­ните лечения. Обяс­нението е, че така ще се даде въз­мож­ност на касата да се раз­товари от скъпи лекар­с­тва поне за една година. Това обаче означава много пациенти с редки болести да останат без лечение. Бъл­гар­с­ката здравна сис­тема е пропита от лични и кор­поративни интереси и от нея се краде много, призна финан­совият минис­тър Владис­лав Горанов като защити гот­вения мораториум върху финан­сирането на нови лекар­с­тва и медицин­ски дей­ности от здрав­ната каса през след­ващата година. Спор­ната и доста крайна мярка е на път да бъде прокарана от депутатите окон­чателно при гласуването на второ четене на Закона за бюджета на НЗОК за 2018 година и вече е обект на критики и от страна на пациен­т­ски организации, лекари и екс­перти. От мяр­ката се очаква да бъдат спес­тени 2530 млн. лева и тя засяга пет­най­сетина лекар­с­тва срещу онкологични, онкохематологични и рев­матологични заболявания, които са от най-ново поколение и се пред­пис­ват като втора и трета линия на терапия, когато традицион­ното лечение не е дало резул­тат. Дори бив­шият здравен минис­тър Петър Мос­ков, който защитаваше твърди мерки за ограничаване на неефек­тив­ните раз­ходи в сис­темата, определи мораториума като отказ от здравна политика. Манолова заяви, че всички знаят за същес­т­вуването на злоупот­реби във фар­мацев­тич­ния биз­нес, но призова за по-цивилизовано решение на проб­лема, а не с мораториум върху въвеж­дането на нови лекар­с­тва и лечения. По думите ѝ с мораториума ще се спес­тят 2,5 % от сред­с­т­вата, които НЗОК дава за лекар­с­тва, но така ще се лишат мнозина хора от надежда за живот и ще пос­т­радат общин­с­ките бол­ници.

Мораториумът би издър­жал на сезиране в Кон­с­титуционен съд, защото лишава граж­даните от кон­с­титуцион­ното им право да получат медицин­ска помощ. Общес­т­веният защит­ник предуп­реди, че ако мораториумът бъде приет, тя е готова да сезира тек­ста в Кон­с­титуцион­ния съд. Някой не иска да има кон­т­рол, затова се взимат лесни решения, при които смет­ката се плаща от пациен­тите, а не от онези, които злоупот­ребяват. Мораториумът не е кон­т­рол, защо трябва да се наказ­ват бол­ните, раз­г­неви се Манолова?